8 Ημέρες 26/10 - 2/11/2019

Τύνιδα Χαμμαμέτ Ντουζ Τοζέρ

ΠΟΛΕΙΣ: ΧΑΜΜΑΜΕΤ - ΕΛ ΤΖΕΜ - ΣΦΑΞ - ΓΚΑΜΠΕΣ - ΜΑΤΜΑΤΑ ΝΤΟΥΖ - ΣΟΤ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ ΤΟΖΕΡ - ΚΑΪΡΟΥΑΝ ΣΟΥΣ - ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ ΤΥΝΙΔΑ

 

 Μια αξέχαστη εκδρομή επενδυμένη με εξωτική πανδαισία

Ταξιδεύοντας στην Τυνησία μπορείτε να δείτε τα απομεινάρια μιας άλλης εποχής, που θυμίζουν τον τεράστιο πολιτισμό αλλά και την επιρροή της άλλοτε κραταιάς χώρας. Η ιστορία της Τυνησίας είναι κάτι σαν τη γευστική πλούσια κουζίνα της: γεμάτη ξακουστές διαδρομές στη Γαλλία, την Αφρική, τη Μέση ανατολή, τη Μεσόγειο και αλλού.

Η Τυνησία διαθέτει 1.400χλμ βελούδινων ακτών στη Μεσόγειο, ενώ στο νότιο τμήμα της συναντά τη απέραντη έρημο Σαχάρα και τη χώρα των Βεδουίνων, που, λόγω της μοναδικότητάς της,  χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό σε παγκόσμια επιτυχημένες κινηματογραφικές υπερπαραγωγές όπως «ο Πόλεμος των Άστρων», «ο Άγγλος Ασθενής» και πολλές άλλες.

Στο βόρειο τμήμα της, πανύψηλα βουνά, απέραντα δάση, οπορωφόρα δέντρα, πυκνή παρθένα βλάστηση και γάργαρα νερά συνθέτουν ένα εντελώς συναρπαστικό, πρωτόγνωρο και εκστατικό τοπίο.

 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ñ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ - ΤΥΝΙΔΑ   ΤΥΝΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ

ã ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: ΟΛΑ 5*****

ä ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ με μπουφέδες, και σάντουιτς για τη διαδρομές!

ä ΠΟΙΚΙΛΟ ΓΕΥΜΑ/ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

v ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ

S ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΤΥΝΙΔΑ  -  ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ  - ΚΑΙΡΟΥΑΝ  - ΤΟΖΕΡ - ΣΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΟΑΣΕΙΣ - ΝΤΟΥΖ - ΜΑΤΜΑΤΑ – ΣΦΑΞ - ΕΛ ΤΖΕΜ   ΣΟΥΣ  -  ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ ΧΑΜΜΑΜΕΤ - ΓΙΑΣΜΙΝ ΧΑΜΜΑΜΕΤ

Q ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΤΡΩΓΛΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΣΙΤΑΡΙ

® ä å º ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΤΕΝΤΑ ΒΕΔΟΥΙΝΩΝ Το ποτό δικό σας.

v    ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ,      ΕΚΔΡΟΜΕΣ,      ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ      από/σε     ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ      ΜΕ     ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΨΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι Αεροδρομίων - Επίναυλος Καυσίμων: Σύνολο 175€ Μουσεία-Αρχαιολογικοί χώροι: 25€.  (Το διαβατήριο πρέπει να έχει τουλάχισ τον 6μηνη ισχύ )

 

Κόστος: 590 - Προκαταβολή: 140€ - Υπόλοιπο: σε 5 Μηνιαίες Δόσεις

Δόσεις:  30/9 - 30/10 - 30/1130/12 - 30/1/2020,  90€  κάθε μήνα

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε έγκαιρα

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ, 6 Όπως πάντα με προτεραιότητα κράτησης.

i Πρόεδρος Κ. Κρητικός: 210 3804404, 6932455999    Γεν. Γραμματέας Χ. Σκολαρίκος: 210

4149473


 

 

ëΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων. Η συμμετοχή μπορεί να αφορά και μη μέλη του Συλλόγου, εφόσον γίνουν έγκαιρα κρατήσεις θέσεων. Αναλυτικό πρόγραμμα διατίθεται στην ιστοσελίδα www.pasypl.gr

 

 

 

 

 

 

Προγραμματίστρια Η/Υ, Μέλος ΠΑΣΥΠΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 ΓΥΡΟ Σ ΟΑΣΕΩΝ

 

 

 

Χαμμαμέτ Ντουζ Τοζέρ Τύνιδα

 

8 ήμερο αεροπορικό ταξίδι από 26 / 10 έως 2/11/2019


 

 

 

 

 

 

 

Μια εξωτική εκδρομική πανδαισία

 

Ταξιδεύ οντας στην Τύνησι α μπορει τε να δει τε ο λα τα απομεινα ρια μιας α λλης εποχη ς, πού θύμι ζούν τον

τερα στιο  πολιτισμο   αλλα   και  την  επιρροη    της  α  λλοτε κραταια ς χώ  ρας.

 

Η  ιστορι α  της  Τύνησι ας  ει ναι  κα τι  σαν  τη   γεύστικη πλού σια κούζι να της: γεμα τη ξακούστε ς  διαδρομε ς στη Γαλλι α, την Αφρικη , τη Με ση ανατολη ,  τη Μεσο γειο  και αλλού .

 

Η   Τύνησι α   διαθε τει   1.400χλμ   βελού δινών   ακτώ  ν   στη Μεσο γειο, ενώ   στο νο τιο τμη μα της σύναντα  τη απε ραντη ε ρημο Σαχα ρα και τη χώ ρα τών Βεδούι νών, πού, λο γώ της μοναδικο τητα ς  της,  χρησιμοποιη θηκε   ώς   σκηνικο    σε παγκο σμια                                       επιτύχημε νες               κινηματογραφικε ς


 

ύπερπαραγώγε ς ο πώς ο Πο λεμος τών Άστρών, ο  Άγγλος Ασθενη ς κ.α ..

 

Στο βο ρειο τμη μα της, πανύ ψηλα βούνα , απε ραντα δα  ση, οπώροφο ρα   δε ντρα,    πύκνη     παρθε να    βλα  στηση και γα ργαρα νερα σύνθε τούν ε να εντελώ ς   σύναρπαστικα πρώτο γνώρο, εκστατικο  τοπι ο.

 

 

 

 

Ο νο τος της Τύνησι ας αποτελεί το πιο όμορφο και γραφικό κομμάτι της χώρας, καθώς εκεί στα σύνορα με τη Σαχάρα, βρίσκονται βερβέρικα χωριά, σε ένα τοπίο εκκεντρικό και μοναδικό σε ομορφιά.

 

Η απεραντοσύνη της μεγαλύτερης ερήμου του κόσμου σε συνδυασμό με τις καταπράσινες οάσεις, κατάφυτες ως επί το πλείστον από φοινικόδεντρα, είναι στοιχεία φυσικής ομορφιάς που σου κόβουν στην κυριολεξία την ανάσα.

 

Από την άλλη μεριά πάλι η βορειοανατολική πλευρά της χώρας, που βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα έχει κλίμα καθαρά εύκρατο. Πεδιάδες και λόφοι κοντά στη θάλασσα συνθέτουν ένα τοπίο πλούσιο σε ελαιώνες.

 

Τα Μοναστίρ, Σους, Χαμμαμέτ, Πορτ Ελ Καντάουϊ, είναι φημισμένα παραθεριστικά θέρετρα που ελκύουν εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο, καθώς διαθέτουν καταπληκτικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα με όλες τις ανέσεις και δυνατότητες για σπορ και διασκέδαση, διάθεση προσωπικού μπάτλερ για σωματικό και ψυχοπνευματικό μασάζ! και άλλες πιο ιδιαίτερες παροχές προσωπικής ευεξίας και ανάτασης.


 

Αλλά ακόμη και εκείνοι… που ενδιαφέρονται για την ιστορία της χώρας, θα εκπλαγούν.

 

Η Τυνησία απετέλεσε σταυροδρόμι πολιτισμών και φέρει σήμερα μια πλούσια ιστορία 3000 ετών. Ρωμαίοι, Άραβες, Τούρκοι, Φοίνικες και τέλος Γάλλοι έδωσαν ο καθένας από κάποιο στοιχείο πολιτισμού που σήμερα

συνθέτει τη σύγχρονη Τυνησία.

 

 

 

 ΑΝΑ ΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

 

Ένα ταξίδι σε ένα από τα στολίδια της Βορείου Αφρικής όπου τα ρωμαϊκά ερείπια και τα παραλιακά θέρετρα ανταγωνίζονται για να κερδίσουν την προσοχή των ταξιδιωτών

 

Τυνησία, το απόλυτο value for money ταξίδι.του φετινού καλοκαιριού. Με διαμονή σε εξαιρετικά ξενοδοχεία και ημιδιατροφή καθημερινά. Γνωρίστε την Τυνησία και την πλούσια πολιτιστική της παράδοση,  συνοδευόμενοι από πολύπειρο αρχηγό/συνοδό. Ζήστε στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες της Χαμμαμέτ, αφεθείτε στη μαγεία της Σαχάρα και των οάσεων της και απολαύστε την εμπειρία μιας βόλτας με καμήλες στους αμμόλοφους της ερήμου

 

Η καλύτερη ταξιδιωτική πρόταση του 2019, είναι εδώ!

 

 

 

 Ημε ρήσια ανάλυση προγράμματος

 

 

1Η ημέρα Σάββατο 26/10

(ΑΘΗΝΑ (12H05)     -   ΤΥΝΙΔΑ (16Η45)    διαμέσου Ρώμης

 

·         Άφιξη & Υποδοχή από τον εκπρόσωπο του γραφείου μας.

·         Μεταφορά στο Ξενοδοχείο μας στην Τύνιδα.

·         Δείπνο & Διανυκτέρευση στην ΤΥΝΙΔΑ.

 

2Η ημέρα Κυριακή 27/10

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΥΝΙΔΑ Και  ΣΤΗΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ

·         Επίσκεψη  στο  εθνικό  μουσείο  Μπαρντό.  Παγκοσμίως  γνωστό  για  την  μεγαλύτερη  και μοναδική συλλογή ψηφιδωτών Ρωμαϊκής εποχής, που στεγάζει.


 

 

 

·         Περιήγηση στην Μεδίνα της Τύνιδας, πρωτεύουσα της χώρας του 13ου αιώνα. πρόκειται για έναν λαβύρινθο με πολλά μνημεία και αμέτρητα μαγαζιά διάφορων αυθεντικών ειδών.. (Το παζάρι αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο παραδοσιακό του είδους και αποτελεί υπόδειγμα δημιουργίας και λειτουργία παζαριών για όλη την βόρεια Αφρική.

·         Περίπατος στο εμπορικό κέντρο της Πρωτεύουσας (Λεωφόρος Χαμπίμπ Μπούργκιμπα), όπου μεταξύ άλλων, θα επισκεφθούμε την Ελληνο-Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, που φιλοξενεί  στο προαύλιο της το μνημείο των Πεσόντων του Ιερού Λόχου.

 

·         Ξενάγηση στα μνημεία της Θρυλικής Καρχηδόνας (814 146 π.Χ). Γνωστή ως πατρίδα του ιστορικού Στρατηγού ΑΝΝΙΒΑ. Υπήρξε δε η ισχυρότερη δύναμη αντίπαλος της Ρώμης, στην δυτική Μεσόγειο.

 

·         Απογευματινή Βόλτα και στάση για καφέ με ανθόνερο ή τσάι με δυόσμο, με την συνοδεία ενός Ναργιλέ, στο εκπληκτικό Μεσογειακό χωριό Σίντι Μπού Σαιντ ( Sidi Bou Said ).

 

·         Δείπνο & Διανυκτέρευση στην ΤΥΝΙΔΑ.


 

 

 

3Η ημέρα Δευτέρα 28/10

ΤΥΝΙΔΑ   ΚΑΙΡΟΥΑΝ - ΤΟΖΕΡ

 

·         Νωρίς το πρωί, ξεκινάμε  με προορισμό την πρωτεύουσα των Οάσεων, Τόζερ.

 

·         Πρώτος σταθμός, η 4η  Ιερή πόλη του Μουσουλμανικού κόσμου Καιρουάν, όπου θα επισκεφθούμε το αρχαίο τέμενος του 7ου αιώνα και την μεγαλύτερη οχυρωμένη Μεδίνα του 9ου αιώνα, η οποία στεγάζει ένα παραδοσιακό παζάρι

πλούσιο σε αυθεντικά προϊόντα και ένα καφενείο όπου το νερό αντλείται από πηγάδι, με την χρήση μιας καμήλας (εντυπωσιακό).

 

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την Όαση Τόζερ. Κατά μήκος της διαδρομής, θα συναντήσουμε πολλά χωριά Βεδουίνων και θα παρατηρήσουμε μια σταδιακή αλλαγή περιβάλλοντος, που μας προετοιμάζει για την είσοδο μας στην έρημο Σαχάρα.

·         Άφιξη στην Όαση ΤΟΖΕΡ, τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο μας, Δείπνο & Διανυκτέρευση.

 

 

4Η ημέρα Τρίτη 29/10

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΣΑΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΟΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΖΙΠ 4Χ4

 

·         Πρωινή απόδραση στην έρημο Σαχάρα, συγκεκριμένα στους γιγαντίους αμμόλοφους και στο φημισμένο Σκηνικό της κινηματογραφικής ταινίας, Ο Πόλεμος των Άστρων.

·         Εκδρομή στις ορεινές Οάσεις Σεμπίκα και Ταμάγζα. Δυο γραφικές Οάσεις Βερβερίνων που βρίσκονται πάνω στα φαράγγια της οροσειράς του Άτλαντα, περιοχή όπου γυρίστηκε μεγάλο τμήμα της κινηματογραφικής ταινίας, Ο Άγγλος Ασθενής.


 

·         Απογευματινή ξενάγηση στο αξιόλογο υπαίθριο μουσείο 3.000 χρόνια ιστορίας, που απλώνεται στο κέντρο του Φοινικώνα της Τόζερ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παράσταση των διάφορων σταδίων της ιστορίας της Τυνησίας.

 

·         Δείπνο και Διανυκτέρευση στην Όαση ΤΟΖΕΡ.

 

** Εδώ μας προτείνεται να παρευρεθούμε σε μια φαντασμαγορική Βεδουϊνική βραδιά σε παραδοσιακό κέντρο διασκέδασης της Όασης Τόζερ, η οποία περιλαμβάνει δείπνο και φολκλορικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από λυγερές και λυγερούς Τυνήσιους αλλά και ολίγον από Έλληνες άτακτους.

 

 

5η ημέρα Τετάρτη 30/10

ΤΟΖΕΡ – ΝΤΟΥΖ - ΜΑΤΜΑΤΑΣΦΑΞ

 

·         Νωρίς το πρωί, ξεκίνημα με προορισμό την Κοσμοπολίτικη ΣΦΑΞ.

·         πρώτος μας σταθμός, μετά από μια μικρή στάση στην μέση της ξεραμένης λίμνης Σότ Ελ- Ντζερίντ, θα είναι η Όαση Ντούζ γνωστή ως Πύλη της ερήμου Σαχάρα.

 

F Εδώ, μας περιμένουν οι Βεδουίνοι, για μια βόλτα ανάμεσα στους αμμολόφους, πάνω στις καμήλες τους. Πρόκειται για μοναδική αίσθηση και εμπειρία, προσφορά του Συλλόγου στους εκδρομείς και τα μέλη του.

Παράλληλα εδώ μας δίνεται η προαιρετική δυνατότητα για μια ολιγόλεπτη Πτήση! με Ανεμόπτερο πάνω στην Σαχάρα (δηλώσεις συμμετοχής στην Τυνησία).

 

·         Αποχαιρετούμε τις Οάσεις και γενικά την Σαχάρα, με κατεύθυνση την πατρίδα των Βερβερίνων. Συγκεκριμένα το χωριό των Τρωγλοδυτών Ματμάτα όπου γυρίστηκε μεγάλο τμήμα της ταινίας « Ο Πόλεμος των Άστρων ». Εδώ, θα επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, μια οικογένεια απογόνων Βερβερίνων που κατοικεί ακόμα σε τρώγλη.


 

·         Συνεχίζουμε για τον προορισμό μας, την πόλη ΣΦΑΞ (220 Χλμ. από Ματμάτα).

·         Άφιξη, τακτοποίηση, δείπνο & Διανυκτέρευση στην ΣΦΑΞ.

 

ημέρα Πέμπτη 31/10

ΣΦΑΞ - ΕΛ ΤΖΕΜ – ΣΟΥΣ - ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ ΧΑΜΜΑΜΕΤ

 

 

 

 

 

·         Πρώτος μας σταθμός, θα είναι το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο της Ελ-Τζέμ. Εντυπωσιακό τριώροφο μνημείο που ιδρύθηκε το 2ο αιώνα και θεωρείται 3ος στο είδος του, σε μέγεθος. Φιλοξένησε τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας « Ο Μονομάχος » και φιλοξενεί ετησίως το διεθνές φεστιβάλ της Συμφωνικής μουσικής.

 

·         Συνεχίζουμε για την πόλη της ΣΟΥΣ, το Φοινικικό εμπορικό λιμάνι του 9ου αιώνα π.Χ. . Όπου και θα περιπλανηθούμε στην γραφική οχυρωμένη Μεδίνα της, με τα πληθώρα μαγαζιά διάφορων προϊόντων λαϊκής τέχνης, και θα ξεναγηθούμε στα μνημεία της του 10ου αιώνα. Ύστερα, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για Shopping στο παζάρι ή σε γνωστό κατάστημα με εγγυημένη ποιότητα και προκαθορισμένες τιμές.

 

·         Στάση για φαγητό (προαιρετικό), Αραβικό καφέ, τσάι με δυόσμο η παγωτό στην δημοφιλή και παγκοσμίως γνωστή Μαρίνα του τουριστικού θέρετρου Πόρτ Ελ-Καντάουι (Marina El- Kantaoui).

·         Συνεχίζουμε για την ΓΙΑΣΕΜΙΝ ΧΑΜΜΑΜΕΤ. Το σύγχρονο και μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Τυνησίας.

 

·         Δείπνο & διανυκτέρευση στην ΓΙΑΣΜΙΝ ΧΑΜΜΑΜΕΤ.

 

 

  ημέρα Παρασκευή 1/11

ΧΑΜΜΑΜΕΤ  & ΓΙΑΣΜΙΝ ΧΑΜΜΑΜΕΤ

 

·         Ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις ΧΑΜΜΑΜΕΤ & ΙΑΣΜΙΝ ΧΑΜΜΑΜΕΤ


 

·         Επίσκεψη στο Αραβικό φρούριο Ριμπάτ του 10ου αιώνα.

·         Περιπλάνηση στην γραφική Μεδίνα της αρχαίας Χάμμαμετ (Ρωμαική Πάπουτ).

 

·         Περιήγηση στο σύγχρονο τουριστικό θέρετρο Γιάσμιν Χάμμαμετ και την Μεσογειακή εντυπωσιακή Μεδίνα του.

 

·         Δείπνο & διανυκτέρευση στην ΓΙΑΣΙΜΙΝ ΧΑΜΜΑΜΕΤ.

 

 

 

 

F Παράλληλα εδώ μας δίνεται η προτεινόμενη δυνατότητα, μιας αυθεντικής Τυνησιακής βραδιάς με παραδοσιακό χορό, μουσικό πρόγραμμα, Belly Dance και βέβαια το αποχαιρετιστήριο δείπνο μας, (δηλώσεις συμμετοχής στην Τυνησία).

 

  ημέρα Σάββατο 2/11

ΧΑΜΜΑΜΕΤ ΤΥΝΙΔΑ ΑΘΗΝΑ

 

·      Αργότερα μεταφορά από την Χάμμαμετ στο αεροδρόμιο της Τύνιδας για την πτήση της επιστροφής για Αθήνα.

 

Περί ώρα 11.20  Πτήση επιστροφής για ΑΘΗΝΑ (διαμέσου της Ρώμης). Άφιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 18.25.


 

 

 ΠΑΡΑΤ ΗΡΗ ΣΕ ΙΣ

 

*** Τονίζεται η προσοχή όλων στην αυστηρή τήρηση (λόγω ανελαστικού συμφωνητικού), των δόσεων έως τις 30 κάθε μήνα και όχι αργότερα. Επίσης είναι απολύτως απαραίτητο να καταχωρείται στην τράπεζα το Ο νοματεπώνυμο εκδρομέα γιατί η παράληψή του δημιουργεί πρόβλημα στην εύρεση των καταθέσεών του.

 

Καλό ταξίδι στη γελαστή παρέα του ΠΑΣΥΠΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και οποιοδήποτε νέο θα σας ανακοινωθεί.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς. Κρητικός Κώστας, κιν. 6932455999

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε φροντίστε να πάρετε μαζί σας διαβατήριο με τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ.

 

*** Τονίζεται η προσοχή όλων στην αυστηρή τήρηση (λόγω ανελαστικού συμφωνητικού), των δόσεων έως τις 30 κάθε μήνα και όχι αργότερα. Επίσης είναι απολύτως απαραίτητο να καταχωρείται στην τράπεζα το Ο νοματεπώνυμο εκδρομέα γιατί η παράληψή του δημιουργεί πρόβλημα στην εύρεση των καταθέσεών του.

 

 

Καλό Ταξίδι στη γελαστή παρέα του ΠΑΣΥΠΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και οποιοδήποτε νέο θα σας ανακοινωθεί.