ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Δ/νση: Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

       Τηλ.:2109020659 - 693245599

 e-mail:pasypl@pasypl.gr

                 http://www.pasypl.gr                                                                             Αθήνα 8/11/2021

 Αρ. Πρωτ: 811/21

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Ομαδική Προσφυγή αποζημιώσεων για ηθική και σωματική

             βλάβη της Υγείας εργαζομένων σε Οθόνη οπτικής απεικόνισης

 

Συνάδελφοι,

            Βάσει της υπ’ αριθ. 540/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και της υπ’ αριθ. 12838/2018 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εργαζόμενοι μπροστά σε Οθόνη οπτικής απεικόνισης δικαιώθηκαν και έτσι τους καταβλήθηκαν χρηματικές αποζημιώσεις τόσο για την ηθική βλάβη εξαιτίας παράληψης λήψης προστατευτικών της υγείας μέτρων και έτσι έκθεσης της υγείας τους στους αντίστοιχους κινδύνους, όσο και για την βλάβη της σωματικής υγείας τους, λόγω μη τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 90/270 Ευρωπαϊκής οδηγίας καθώς και του Π.Δ. 398/1994.

 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω θετικές αποφάσεις, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε την ομαδική προσφυγή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την διεκδίκηση των δικαιούμενων αποζημιώσεων και προς τούτο ανέθεσε στους νομικούς κ.κ. Κολιόπουλο Ευάγγελο και Βουρδούμπα Τιμολέων την κατάθεση της σχετικής Αγωγής αποζημίωσης των ενδιαφερομένων.

 

Το κόστος συμμετοχής κάθε συναδέλφου είναι 15€ για την Μελέτη και κατάθεση της Αγωγής και το 10% επί του επιδικασθέντος για τον καθένα ποσού.

           

            Κατόπιν αυτών, σας καλούμε να συμμετέχετε στην εν λόγω ομαδική προσφυγή και προς τούτο στην συμπλήρωση και προσκόμιση στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου της σχετικής Δήλωσης Συμμετοχής καθώς και του ποσού των 15€ για την μελέτη/σύνταξη και τα δικαστικά έξοδα της προσφυγής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

 

 


                         Ο Πρόεδρος                 Ο Αντιπρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

                    Κρητικός Κώστας          Λαζαράκης Αντώνης          Σκολαρίκος Χρήστος

 

 


 


 

 

Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητική Δικαιοσύνη


 

Περίληψη  ΣτΕ  540/2021:

Παράνομη παράλειψη του εργοδότη σε περίπτωση μη τήρησης, κατόπιν διενέργειας διαβουλεύσεων, των προβλεπόμενων στο π.δ. 398/1994 [κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 90/270/ΕΟΚ] ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, και ειδικότερα παράνομη παράλειψη λήψης προστατευτικών μέτρων, με πρόβλεψη είτε εναλλακτικών τρόπων εργασίας είτε διαλειμμάτων, ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υποχρέωση προς αποζημίωση του εργαζομένου, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, εφόσον αποδειχθεί συγκεκριμένη βλάβη της σωματικής υγείας του, αλλά και, ανεξαρτήτως αυτού, υποχρεώση προς αποζημίωση για ηθική βλάβη, συνισταμένη στην εξαιτίας της παράλειψης έκθεση της υγείας του στους αντίστοιχους κινδύνους.

14/06/2021


Απόφαση ΣτΕ 540/2021

Πρόεδρος: Ι. Γράβαρης

Εισηγητής: Κ. Φιλοπούλου

       

1. Πιλοτική δίκη κατά το άρθρο 1 του ν. 3900/2010. Με εκκρεμή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου αγωγή, που εισήχθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 8/2019 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, ο ενάγων, πρώην υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι το εναγόμενο οφείλει να του καταβάλει για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και, επικουρικώς, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά, αφενός ως αποζημίωση για την παράνομη, κατά τους ισχυρισμούς του, μη τήρηση εκ μέρους του εναγομένου των προβλεπόμενων στο π.δ. 398/1994 ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, και, ειδικότερα, για την παράνομη παράλειψη χορήγησης του προβλεπόμενου στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα (άρθρα 8 και 11) ολιγόλεπτου διαλείμματος ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφετέρου ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, εξαιτίας της μη τήρησης των ως άνω προστατευτικών της υγείας του διατάξεων.

 

2. Με την 540/2021 απόφαση του Στ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε επταμελή σύνθεση, κρίθηκε ότι αντικείμενο των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3 της Οδηγίας 90/270/ΕΟΚ και των αντίστοιχων διατάξεων του εκδοθέντος σε εφαρμογή της π.δ. 398/1994, ερμηνευομένου υπό το φως του κειμένου και του σκοπού της Οδηγίας, οι οποίες είναι εφαρμοστέες και για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας του εν γένει προσωπικού του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου, είναι η θέσπιση των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται από τον εργοδότη για να προστατευθεί η υγεία κάθε εργαζομένου ο οποίος χρησιμοποιεί «τακτικά και κατά ένα μη αμελητέο τμήμα της κανονικής του εργασίας» εξοπλισμό με «οθόνη οπτικής απεικόνισης» (άρθρα 2 στοιχ. γ της Οδηγίας και 2 παρ. 3 του π.δ. 398/1994).

Ειδικότερα δε, σε σχέση με τον χρόνο εργασίας ενώπιον οθόνης οπτικής απεικόνισης, με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12.12.1996 (επί των υποθέσεων C - 74/95 και C - 129/95) κρίθηκε ότι, εφόσον η Οδηγία δεν παρέχει διευκρίνιση ως προς το τί νοείται ως χρησιμοποίηση,  «τακτικά και κατά ένα μη αμελητέο τμήμα της κανονικής [...] εργασίας», εξοπλισμού με οθόνη οπτικής απεικόνισης, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. γ αυτής, το μη αμελητέον του χρόνου του εργαζομένου ενώπιον της οθόνης εργασίας εκτιμάται σε συνάρτηση με την κανονική εργασία του συγκεκριμένου εργαζομένου, και ότι δεδομένης της ασάφειας της Οδηγίας ως προς τον ορισμό αυτόν, στα κράτη - μέλη εναπόκειται να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης κατά τη θέσπιση των εθνικών μέτρων μεταφοράς της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο. Εφόσον, όμως, ούτε και στο ως άνω π.δ. 398/1994 περιέχεται διευκρίνιση ως προς τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 αυτού αντίστοιχο ορισμό (χρησιμοποίηση, από κάθε εργαζόμενο, «τακτικά και κατά ένα μη αμελητέο τμήμα της κανονικής του εργασίας» της οθόνης), το εάν ο χρόνος που περνά ο εργαζόμενος ενώπιον της εν λόγω συσκευής είναι «μη αμελητέος» ή σημαντικός εναπόκειται στην εκτίμηση του εθνικού δικαστή σε συνάρτηση με τις γενικότερες συνθήκες απασχόλησης του συγκεκριμένου εργαζομένου.

 

Περαιτέρω, κατά τα κριθέντα, στο πλαίσιο της επιβεβλημένης τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών προστασίας της υγείας των εργαζομένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης, καθιερώνεται από τις ανωτέρω διατάξεις αφενός η υποχρέωση του εργοδότη να προβαίνει σε ανάλυση των θέσεων εργασίας, αξιολογώντας τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζουν για τους εργαζομένους του, ιδίως σε σχέση με το ενδεχόμενο κινδύνων για την όραση και για πνευματική καταπόνηση ή σωματικά (μυοσκελετικά) προβλήματα (άρθρα 3 της Οδηγίας και 3 του π.δ. 398/1994) και αφετέρου το δικαίωμα των εργαζομένων να υποβάλλονται σε κατάλληλη εξέταση των ματιών και της όρασης τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά κανονικά χρονικά διαστήματα κατόπιν αλλά και στην περίπτωση ενοχλήσεων στην όρασή τους ή το μυοσκελετικό σύστημα, καθώς και το δικαίωμά τους να λαμβάνουν και ειδικά γυαλιά ανάλογα με την εκάστοτε εργασία και εφόσον τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων το καθιστούν αναγκαίο (άρθρα 9 της Οδηγίας και 10 του ως άνω προεδρικού διατάγματος).

 

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι ως ειδικότερη προδιαγραφή προστασίας της υγείας των εργαζομένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης καθιερώνεται από τις ανωτέρω διατάξεις της Οδηγίας και του προεδρικού διατάγματος και η υποχρέωση - και όχι ευχέρεια - του εργοδότη να σχεδιάζει τη δραστηριότητα του εργαζομένου με τέτοιο τρόπο, ώστε η καθημερινή εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης να διακόπτεται είτε με αλλαγή δραστηριότητας του εργαζομένου, και μάλιστα κατά κύριο λόγο και πρωταρχικά (βλ. Παράρτημα Ι, άρθρο 4 παρ. 1 π.δ. 398/1994), είτε, εναλλακτικά, εφόσον δηλαδή δεν είναι εφικτή η αλλαγή αυτή, με διαλείμματα, σε κάθε δε περίπτωση ο χρόνος απομάκρυνσης του εργαζομένου από τη θέση του εργασίας με οθόνη οπτικής απεικόνισης, οριοθετούμενος από το εν λόγω προεδρικό διάταγμα ως προς το μέγιστο όριό του, πρέπει να είναι διάρκειας έως 15 λεπτών ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον της οθόνης, ο δε εργοδότης υποχρεούται -χωρίς να απαιτείται, προς ενεργοποίησή της, αντίστοιχη πρωτοβουλία από μέρους των εργαζομένων- να διαβουλεύεται με τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα καθήκοντα των επιμέρους θέσεων εργασίας και τους ενδεχόμενους κινδύνους κάθε θέσης (ως προς την όραση, τα λοιπά σωματικά προβλήματα και την πνευματική καταπόνηση) καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας συνολικά.

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κρίθηκε ότι η παράλειψη του εργοδότη προς λήψη όλων των κατά το π.δ. 398/1994 προστατευτικών μέτρων, και ειδικότερα η παράλειψή του να προβεί, μετά από διαβουλεύσεις, στην αξιολόγηση και την οργάνωση της δραστηριότητας των εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται τακτικά και κατά μη αμελητέο τμήμα της κανονικής τους εργασίας ενώπιον οθόνης οπτικής απεικόνισης και να προβλέψει είτε εναλλακτικούς τρόπους εργασίας είτε είτε, αν τούτο δεν είναι εφικτό, διαλείμματα, ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης, που να περιορίζουν τον φόρτο ενώπιον της οθόνης για χρονικό διάστημα, κάθε φορά, μέχρι 15 λεπτών, είναι παράνομη και συνεπάγεται υποχρέωση προς αποζημίωση του εργαζομένου, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, εφόσον αυτός ισχυρισθεί και αποδείξει ότι, εξαιτίας της παράλειψης λήψης των προστατευτικών αυτών μέτρων, υπέστη συγκεκριμένη βλάβη της σωματικής του υγείας.

 

Περαιτέρω, όμως, κρίθηκε ότι, και ανεξάρτητα από την απόδειξη της επέλευσης συγκεκριμένης βλάβης της υγείας του, ο εργαζόμενος που απασχολείται υπό τις προεκτεθείσες συνθήκες ενώπιον οθόνης οπτικής απεικόνισης, εφόσον, κατά παράβαση του νόμου, δεν έχουν ληφθεί από τη Διοίκηση τα επιβαλλόμενα, κατά τ’ ανωτέρω, προστατευτικά μέτρα (ανάλυση θέσεων, αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων από την αδιάλειπτη χρήση οθόνης, ρύθμιση του τρόπου διακοπής της συνεχούς εργασίας ενώπιον αυτής, ενημέρωση για ενδεχόμενες βλάβες στην υγεία, εξασφάλιση της διενέργειας προληπτικών εξετάσεων για τη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στην υγεία από τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας), δικαιούται, πάντως, αποζημιώσεως για ηθική βλάβη, συνισταμένη στην εξαιτίας της παράλειψης έκθεση της υγείας του στους αντίστοιχους κινδύνους.

 

Μειοψηφία ενός συμβούλου, που υποστήριξε ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση ηθικής βλάβης του εργαζομένου από την κατά τα ανωτέρω παράλειψη λήψης των προβλεπόμενων, προστατευτικών της υγείας του μέτρων και ειδικότερα από τη μη πρόβλεψη τρόπων διακοπής της συνεχούς εργασίας του ενώπιον της οθόνης, αποτελεί, επιπλέον, και η επιμέλεια και πρωτοβουλία του ίδιου του εργαζομένου να θέσει και αυτός υπόψη των αρμόδιων οργάνων του εργοδότη ότι η καθημερινή του εργασία ενώπιον οθόνης οπτικής απεικόνισης είναι συνεχής και χωρίς εναλλακτικές δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, απειλεί την υγεία του.

Μειοψηφία ενός συμβούλου, που διατύπωσε τη γνώμη ότι το άρθρο 8 του προαναφερθέντος π.δ. ναι μεν θέτει ως προϋπόθεση εφαρμογής του διαλείμματος τη διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, πλην όμως αφήνει σχετική ελευθερία ως προς την επιλογή του τρόπου συμμόρφωσης (διάλειμμα είτε αλλαγή δραστηριότητας), ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες της επιχείρησης, αλλά και του χρόνου διάρκειας του διαλείμματος, ο οποίος στο παράρτημα Ι άρθρ. 4 του άνω π.δ. οριοθετείται μόνο ως προς το μέγιστο όριό του (15λεπτο) και όχι ως προς το ελάχιστο, ενώ, η διάταξη αυτή δεν οργανώνει το σύστημα με το οποίο γίνεται η διαβούλευση και απαιτείται συνεπώς, ως προς το ζήτημα αυτό, προσφυγή στις διατάξεις που ρυθμίζουν το σύστημα διαβούλευσης, και συγκεκριμένα στις ισχύουσες κατά το ένδικο χρονικό διάστημα διατάξεις του ν. 2738/1999. Κατά την μειοψηφούσα αυτή άποψη, κατ' εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 2, 3 παρ. 2 γ και 5 του ν. 2738/1999, δεν συντρέχει καμία παράνομη παράλειψη του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. να προβεί ειδικότερα στις οφειλόμενες διαβουλεύσεις, εφόσον η συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους υπαλλήλους, εν γνώσει των συνθηκών απασχολήσεώς τους, δεν έχει κινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης, προφανώς λόγω ανυπαρξίας συνθηκών εντάσεως εργασίας ενώπιον οθόνης που να απαιτούν σχεδιασμό διαλειμμάτων.

 

3. Ακολούθως, κατά τα κριθέντα από το Δικαστήριο, από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4210/2013, με τις οποίες, μετά και τη γενικευμένη, ήδη κατά το χρόνο εκείνο, χρήση υπολογιστή στα πλαίσια λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, καταργήθηκε αφενός, ρητώς, η κατά το άρθρο 50 παρ. 6 του δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007) ειδική άδεια μιάς ημέρας ανά δίμηνο, που χορηγείτο στους υπαλλήλους εν γένει του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που χειρίζονταν ηλεκτρονικό υπολογιστή ως κίνητρο γνώσης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, και αφετέρου, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, και η προβλεφθείσα από τον κυρωτικό ν. 1876/1990 άδεια μίας ημέρας ανά δίμηνο ειδικά για τους εργαζομένους στα Μηχανογραφικά Κέντρα του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α., ουδόλως επηρεάζονται οι ανωτέρω διατάξεις του π.δ. 398/1994, οι οποίες, ως εκ του σκοπού και του περιεχομένου τους, δεν ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα με αυτό των καταργηθεισών διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα, απορριπτομένου ως αβάσιμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του εναγόμενου Νοσοκομείου.

 

 4. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, μετά την επίλυση του ζητήματος για το οποίο εισήχθη η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και των αμέσως προς αυτό συνδεόμενων ως άνω ζητημάτων παραδεκτού και νόμω βασίμου της κρινόμενης αγωγής, η τελευταία παραπέμφθηκε, κατ’ άρθρ. 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, προς οριστική κρίση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο απόκειται να ερευνήσει περαιτέρω κατ’ ουσίαν την υπόθεση, διατάσσοντας, ενδεχομένως, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και συμπλήρωση των αποδείξεων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ειδικότερες συνθήκες απασχόλησης του ενάγοντος, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και να επιβεβαιωθεί ή όχι η παράλειψη ρύθμισης του τρόπου διακοπής της εργασίας του ενώπιον της οθόνης (εναλλακτική δραστηριότητα ή λειτουργικά διαλείμματα) και λήψης και των λοιπών, προστατευτικών της υγείας του μέτρων (ενημέρωση για ενδεχόμενες βλάβες στην υγεία, διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, χορήγηση ειδικών γυαλιών σε περίπτωση ανάγκης), οπότε, εάν στοιχειοθετείται πράγματι η παράλειψη του εναγομένου  προς λήψη των ανωτέρω προστατευτικών μέτρων, κατά παράβαση των οριζομένων στο π.δ. 398/1994, και συντρέχει, εξαιτίας αυτής, και ηθική βλάβη του ενάγοντος, να προσδιορισθεί η υποχρέωση καταβολής σε αυτόν εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, κατά την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου (με μειοψηφία).

 


 


 

 

 

 

 


            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

           Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα                                                    

     Τηλ./ fax: 2103804404 – 6932455999                                            Αθήνα  30/10/2019

e-mail:pasypl@pasypl.gr  http://www.pasypl.gr                               Αριθ. Πρωτ.: 3010/19

                                                                                                          

 

Προς: Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Νομ. Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, Νοσ. Ιδρύματα κ.ά.

           Εργαζόμενους στην Πληροφορική

Κοιν.: Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού

 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

& Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός-Οικονομικός)

Εξελίξεις για: Επαναφορά Μισθολογικών απολαβών, Ανθυγιεινά, Πρόβλεψη ποσού Ειδικών Γυαλιών, Κλαδικό Μισθολόγιο Πληροφορικών.

Ποσοστό 2,5 από έργα και υπηρεσίες πληροφορικής. Ειδική (Μηχ/κή) άδεια διμήνου. Ωράριο εργασίας Πληροφορικών. Επιμελητήριο Πληροφορικής, Επιμόρφωση-Πιστοποίηση για την ενίσχυση των προσόντων.

- Εκλογή νέου Δ.Σ., Ε.Ε. και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

 

            Η Γενική Συνέλευση και η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνουν την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στις 09.00 Αχαρνών 2, Αθήνα (κτήριο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

Η Εφορευτική Επιτροπή θα διενεργήσει εκλογές για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ στην Ομοσπονδία. Οι Εκλογές θα γίνουν την ίδια ημέρα και ώρες 11.00 έως 14.00. Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητα Βιβλιάριο Ασθενείας & Ταυτότητα. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 15/11/19 στο Σύλλογο.

 

Τονίζεται ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Γ. Σ. είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για τη διαπίστωση απαρτίας, το διάλογο για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας μας. Για το σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, από όλες τις Υπηρεσίες, άδεια απουσίας, ενώ σε περίπτωση παρακώλυσης υπαλλήλων εκ μέρους κάποιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται ο Σύλλογος  ώστε να ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπ. Εσωτερικών.

Όλα τα  μέλη θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα και μπορούν να ψηφίσουν.

Επίσης για την προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου μας κανένα μέλος δεν πρέπει να ψηφίσει για άλλη Ομοσπονδία διότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσής της, προκειμένου να αντιμετωπίσει  αποτελεσματικά τη διαχρονική απαξίωση και υποβάθμιση του κλάδου μας.

                                                        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                        ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 


   

     

            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

          Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

       Τηλ./fax: 2103804404 - 6932455999

 e-mail:pasypl@pasypl.gr  http:/www.pasypl.gr                               Αθήνα: 30/10/2019

                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 3010/19

 

Προς:    Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Περιφέρειες,

               Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας,

               Λοιπές Υπηρεσίες Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές

 

Δ/νσεις:   -  Διοικητικού / Προσωπικού

                 -  Πληροφορικής

 

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών  για  νέο Διοικητικό Συμβούλιο,  Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία - ΑΔΕΔΥ.

 

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΛ, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 1264/82 και το Καταστατικό του, τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και καθολικών Εκλογών που θα γίνουν την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00, Αχαρνών 2, Αθήνα (1ος όροφος, κτήριο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

            Επειδή η παρουσία των μελών του ΠΑΣΥΠΛ είναι, σύμφωνα με το ν. 1264/82 και το

            Καταστατικό του Συλλόγου, υποχρεωτική και απαραίτητη παρακαλούμε:

 

 1. Να διαθέσετε άδεια απουσίας στο προσωπικό των υπηρεσιών σας, προκειμένου να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ασκήσει το Εκλογικό του δικαίωμα.

 

 1. Να λάβουν απαραίτητα γνώση ισότιμα, όλοι οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε θέσεις ή μη, πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ των υπηρεσιών σας καθώς και αυτών που τυχόν εποπτεύεται.

 

 1. Να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει το προσωπικό σας να συμμετέχει στη Γεν. Συνέλευση και τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό Εκλογές καθόσον η παρουσία επισημαίνεται είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα μέλη.

 

            Για την δικαιολόγηση της ως άνω αδείας ο Σύλλογος θα χορηγήσει, μετά την λήξη της Γ. Σ. και κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία ο υπάλληλος θα προσκομίσει στην υπηρεσία του.

Οι Υπηρεσίες Διοικητικού παρακαλούνται να συνδράμουν στα ως άνω και προς τούτο σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΠΛ

 

                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


             

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                            ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

Όχι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ

www.pasypl.gr   pasypl@pasypl.gr

 

στα νέα αντεργατικά σχέδια

 

Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση αντεργατικών τροπολογιών

καθώς και των νέων που προωθεί η κυβέρνηση


 

Αντεργατική και ανήθικη η επίθεση της (νέας) κυβέρνησης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους που εκπροσωπούν

Σχεδιάζουν αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου (1264/82), καθιερώνοντας «Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνδικάτων» και «Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες» (για να δυσκολέψουν τη λήψη απόφασης για απεργία).

Αν, λοιπόν, το πρώτο βήμα ήταν η περαιτέρω διευκόλυνση των απολύσεων, με την κατάργηση του «βάσιμου λόγου» ως όρου για την εγκυρότητά τους και με την κατάργηση της κοινής ευθύνης αναθέτοντος και εργολάβου έναντι των εργαζομένων, το επόμενο είναι ο συνδικαλιστικός νόμος.

 

Οι εργαζόμενοι στο απόσπασμα

Ο υπουργός Εργασίας προτίθεται να φέρει το προσεχές διάστημα στη Βουλή νέες τροποποιήσεις στον συνδικαλιστικό νόμο 1262/82, που θεωρείται από τους πιο προωθημένους πανευρωπαϊκά. Οι αλλαγές ήδη προαναγγέλθηκαν από τον Γιάννη Βρούτση κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και αφορούν την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα συνδικάτα και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η τελευταία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση -και υπό την πίεση των δανειστών- και αφορά τον τρόπο που αποφασίζεται η απεργία από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Η ρύθμιση που ισχύει πλέον προβλέπει ότι για να είναι έγκυρη μια απεργία ενός πρωτοβάθμιου σωματείου πρέπει να έχει αποφασιστεί με την παρουσία του 50+1 των ταμειακά εντάξει μελών.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προτίθεται να προσθέσει σε αυτήν τη διάταξη, που έτσι κι αλλιώς είχε προκαλέσει αντιδράσεις, την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την

 

 

πραγματοποίηση απεργίας. Το επιχείρημα που επικαλείται ο υπουργός είναι ότι μια τέτοια διαδικασία εξασφαλίζει «ανεμπόδιστη καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες και στην άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους».

Η δεύτερη τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου που προωθεί ήδη είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών. Στο πλαίσιο αυτό μια τρίτη παρέμβαση αφορά τη

δημοσιοποιούν τις ανακοινώσεις τους ηλεκτρονικά, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της αφισοκόλλησης.!!

Η κυβέρνηση είχε και έχει ως μέλημα τον ασφυκτικό έλεγχο των συνδικάτων με την επιβολή της «σιγής νεκροταφείου στους χώρους εργασίας» γιατί αυτό απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για τα κέρδη και τις επενδύσεις τους. Επισημαίνεται ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας αποτελεί συνέχεια του «νόμου Αχτσιόγλου και της διάταξης για το “50% συν ένα» στις συνελεύσεις των σωματείων.

Σε μια “δημοκρατία” που η κυβέρνηση μπορεί να εκλέγεται ενώ είναι μειοψηφία στο λαό, το να απαιτείται κάτι διαφορετικό για τη λήψη απόφασης για απεργία, σε συνθήκες μάλιστα τρομοκρατίας στους χώρους εργασίας, είναι μια απίστευτη υποκρισία.

            Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από την σπουδή της κυβέρνησης και των ευεργετών της;

Νέος συνδικαλιστικός νόμος με ηλεκτρονικό φακέλωμα και νέα πλήγματα στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Η κυβέρνηση στο όνομα του «ανεξάρτητου, αδέσμευτου και ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού», εξήγγειλε τη «δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των στελεχών, για την αποτύπωση και, συνεπώς, την αντιμετώπιση του οργανωτικού κατακερματισμού του συνδικαλισμού στη χώρα μας» και την «καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε διαδικασίες απόφασης προκήρυξης απεργίας, για την ανεμπόδιστη καθολική συμμετοχή και άσκηση του σχετικού δικαιώματος από όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους»!. Όπως αγόρευσε στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας, πρόκειται για παρέμβαση προκειμένου να μην «ξαναζήσουμε τις πρόσφατες οδυνηρές εικόνες στο συνέδριο της ΓΣΕΕ»!.

Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμα στα παραπέρα πλήγματα που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ και σε βάρος της Κοινωνικής Ασφάλισης, πατώντας στο δρόμο που ήδη είχε στρώσει η προηγούμενη κυβέρνηση με τους αντιασφαλιστικούς νόμους όπως ο εκτρωματικός για τους εργαζόμενους, νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για ένα, κατά την κυβέρνηση, «σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων», ένα σύστημα δηλαδή, όπως αποδεδειγμένα θεωρούμε εμείς, όπου τελικά οδηγεί την κοινωνία, ανεπιστρεπτί, στους φορείς της Ιδιωτικής Ασφάλισης και των αμαρτωλών επιδιώξεών τους (βλ. λ.χ. Novartis κ.ά. ~ ).

Αναφέρθηκε και στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων» που θα είναι μία ακόμα πατέντα για την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών με ζεστό χρήμα επειδή, “όπως ισχυρίζονται”, τηρούν την νομοθεσία, δηλαδή το αντεργατικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει μέχρι σήμερα διαδοχικά όλες οι “δίκαιες” προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη σκυτάλη να παραλαμβάνει βέβαια εκ νέου η παρούσα κυβέρνηση της Ν.Δ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση

αντεργατικών τροπολογιών από την κυβέρνηση

 

Μέσα στο κατακαλόκαιρο, εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς κανένα διάλογο με τα συνδικάτα, η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε στη Βουλή, ύστερα από εισήγηση του υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, την κατάργηση προστατευτικών για τους εργαζόμενους, διατάξεων.

Συγκεκριμένα κατάργησε τη διάταξη του Ν4611/2019 με την οποία η εργοδοσία ήταν υποχρεωμένη να επικαλείται κάποιον «βάσιμο» λόγο για να αιτιολογεί τις απολύσεις εργαζομένων, καθώς και τη διάταξη του Ν4554/2018 η οποία προέβλεπε την «ευθύνη εργοδότη και εργολάβου» έναντι των εργολαβικών και υπεργολαβικών εργαζομένων. Πέραν αυτών, η κυβέρνηση ανέστειλε, στην ουσία κατάργησε, τις προθεσμίες των αξιώσεων του εργαζομένου σε περίπτωση προσφυγής του στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η ψήφιση των παραπάνω τροπολογιών, που αποδομούν ευνοϊκές για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις, δείχνει και την κατεύθυνση της πολιτικής που θα ασκήσει η κυβέρνηση της ΝΔ, σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα. Χαρακτηριστικό αυτής της κατεύθυνσης είναι και οι δηλώσεις του υπουργού Εργασίας για την καθιέρωση «Ηλεκτρονικού αρχείου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων»  και «Ηλεκτρονικής (!) ψηφοφορίας» για τη λήψη απόφασης για απεργία.

Είναι προφανές ότι η νέα κυβέρνηση επιχειρεί, ενόψει της αντεργατικής επέλασης που σχεδιάζει, να ορθώσει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και να καθυποτάξει κάθε εργατική αντίδραση σε αυτή την πολιτική. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιεί το αντεργατικό οπλοστάσιο που συγκρότησαν όλες οι κυβερνήσεις της μνημονιακής περιόδου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

την κατάργηση των αντεργατικών τροπολογιών και δηλώνουμε πως θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης, καθώς και σε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των οργανώσεών τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                            Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                        Κρητικός Κώστας                                   Σκολαρίκος Χρήστος

 

 

 


 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                  

_________________________________

Γλάδστωνος 10 - 10677 Αθήνα

Τηλ. 210 3804404 / 3338932

Κινητό: 697 774564                                                                                             Αθήνα, 1/11/2018

       Αρ. Πρωτ.: 111/18

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Είναι από όλους αποδεκτό ότι η πληροφορική αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη, την διαφάνεια, το κτύπημα της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής περιορισμό της σπατάλης δημόσιων πόρων και γενικά της όποιας προσπάθειας κάνει η χώρα μας για την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους.

 

Η πληροφορική όμως είναι απλά το εργαλείο και το εργαλείο από μόνο του δεν δίνει λύσεις. Χρειάζεται σαφώς και η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, και εν προκειμένω των ειδικευμένων υπαλλήλων της πληροφορικής που εργάζονται στο δημόσιο, για να αποκομίσει η χώρα μας τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της.

 

Στα πλαίσια λοιπόν των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στη χώρα, εμείς οι εργαζόμενοι στην πληροφορική στο δημόσιο τομέα, διεκδικούμε:

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ : Η συνεχής μείωση του εισοδήματος μισθωτών σε συνδυασμό με την ανεργία και την κατάσταση στην αγορά, οδηγεί στα όρια της φτώχειας αρκετούς συναδέλφους και έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία. Στόχοι λοιπόν της Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ   είναι:

 

1 Κλαδικό Μισθολόγιο

Στις προθέσεις τις ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση κλαδικού μισθολογίου μετά από μελέτη όπου θα διαμορφωθούν οι τελικές λεπτομέρειες.

 

2  Ρύθμιση Περικοπής Του Επιδόματος Πληροφορικής

Επαναφορά του επιδόματος πληροφορικής λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών δουλειάς

 

3 Αμειβόμενες Ομάδες Εργασίας Για Την Υλοποίηση Των Έργων Πληροφορικής

Όλες οι ομάδες εργασίας που συγκροτούνται , ομάδες διοίκησης έργου, επιτροπές αξιολόγησης κλπ , να είναι αμειβόμενες χρησιμοποιώντας τα έξοδα αυτεπιστασίας των έργων και χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ.

Το τελευταίο διάστημα η κοινωνική ασφάλιση-συνταξιοδοτικό βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών σχεδιασμών της κυβέρνησης και όπως πάντα στο κέντρο των προτεραιοτήτων των αγώνων και των απαιτήσεων των εργαζόμενων. Οι συχνές αλλαγές  του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού θεσμικού πλαισίου οδηγούν τούς εργαζόμενους σε απόγνωση. Το θέμα αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σε σχέση με την ανταποδοτικότητα των εισφορών μας σε όλα τα επίπεδα, εφάπαξ - επικουρικά κλπ, 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 

1 Συνθήκες Εργασίας

Η κατάσταση συνθηκών εργασίας στα Μηχανογραφικά κέντρα του Δημοσίου χαρακτηρίζεται από διαρκή επιδείνωση κυρίως λόγω παλαιότητας των κτιρίων

Η Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ θα διεκδικήσει την πλήρη εφαρμογή του νόμου για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στα κέντρα πληροφορικής:

 

2 Ένταξη Του Κλάδου Στα Ανθυγιεινά

Υποστήριξη του αιτήματος μας για ένταξη του κλάδου στα ανθυγιεινά επαγγέλματα με κατάθεση όλων των στοιχείων που έχουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες

 

3 Αποστελέχωση  Του Κλάδου 

1.  Κάλυψη των οργανικών θέσεων πληροφορικής όλων των βαθμίδων της διοίκησης, από υπαλλήλους του κλάδου πληροφορικής με Προσλήψεις επιστημόνων πληροφορικής στο δημόσιο.

2.  Εξέλιξη των υπαλλήλων του κλάδου Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης, μέχρι και την θέση του Γενικού Διευθυντή για όλο το Δημόσιο.

 

4 Ειδική Άδεια

Επειδή όλοι οι Υπουργοί με τους οποίους κατά καιρούς είχαμε συναντήσεις για το θέμα της ειδικής άδειας που είχε θεσμοθετηθεί ως ένα από τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στα κέντρα πληροφορικής συμφωνούσαν ότι δεν έπρεπε να καταργηθεί αλλά οι μέχρι τώρα γνωματεύσεις των νομικών συμβούλων επέβαλλαν την κατάργηση της ζητάμε την επαναφορά της μίας ημέρας ειδικής άδειας ανά 2μήνο με νέα νομοθετική ρύθμιση.

 

5 Ωράριο Εργασίας

Θεσμοθέτηση ειδικού ωραρίου στον κλάδο λόγω της 24ωρης αδιάλειπτης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και της υποχρεωτικής επίβλεψής τους με μείωση ορών εργασίας, αυξημένη αποζημίωση για απασχόληση των εργαζομένων νύχτα, Κυριακές, αργίες κλπ., καθώς και την δυνατότητα  εφαρμογής της τηλεργασίας στο δημόσιο.

 

6 Επαναχορήγηση Ειδικών Γυαλιών

Επαναχρηματοδότηση ειδικών γυαλιών για υπολογιστές.

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΕΙΕΣ  Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ

1.    Προγράμματα εξοικείωσης σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, ώστε να εξαλειφθεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η άγνοια για τα πλεονεκτήματα της  χρήσης των νέων τεχνολογιών, η αρνητική νοοτροπία και η δυσκολία στη συνεργασία μεταξύ πληροφορικών και χρηστών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

1 Ανάπτυξη Της Πληροφορικής Στο Δημόσιο

Για τον εκσυγχρονισμό της Δ.Δ  μέσω της Πληροφορικής ζητάμε :

 

2 Εκπαίδευση

Η διαρκής εξέλιξη της Πληροφορικής επιβάλει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση. θα πρέπει λοιπόν οι διοικήσεις των μονάδων πληροφορικής να συντάσσουν και να υλοποιούν σχετικά προγράμματα.

Επίσης είναι απαραίτητο να υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, με εκπαιδευτές στελέχη πληροφορικής όπως έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών   σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, ώστε να εξαλειφθεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η άγνοια για τα πλεονεκτήματα της  χρήσης των νέων τεχνολογιών, η αρνητική νοοτροπία και η δυσκολία στη συνεργασία μεταξύ πληροφορικών και χρηστών.

 

Ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

 

 

SFRAGIDA

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

www.pasypl.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορά ΠΑΣΥΠΛ στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Αναφοράς του ΠΑΣΥΠΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή τη σύσκεψη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2

105 57 ΑΘΗΝΑ

Τηλ 213.16.16.900

Fax 2103246165

Email: adedy@adedy.gr,

adedy1@adedy.gr                                                                            Αθήνα, 20.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 162

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Με αφορμή τη σύσκεψη Ομοσπονδιών για τις εξελίξεις στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

 

 

          Με πρωτοβουλία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, σύσκεψη, στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των Ομοσπονδιών   ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, ΠΟΣΥΠΛ, ΠΟΕ-ΠΦΥ για τις εξελίξεις στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

 

          Ως γνωστόν η Κυβέρνηση, με κοινή διυπουργική απόφαση, συγκρότησε 17μελή επιτροπή «για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» στην οποία δεν μετέχει ούτε ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (ούτε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ούτε καμιάς Ομοσπονδίας) σε αντίθεση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν, όπου σε αντίστοιχες επιτροπές υπήρχε θεσμική συμμετοχή των εργαζομένων.

 

          Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση, υλοποιώντας τις σχετικές μνημονιακές δεσμεύσεις, έχει ως στόχο την περικοπή του επιδόματος και τον περιορισμό των εργαζομένων που το δικαιούνται. Εξάλλου η επίκληση του άρθρου 18 του Ν.4354/15 – νόμος για το μισθολόγιο – αυτό καταδεικνύει.

Η Κυβέρνηση σε πλήρη συμφωνία με τους θεσμούς αντιμετωπίζει το θέμα ως οικονομικό δείκτη με κόστος που πρέπει να περικοπεί.

 

Σε αυτό το πλαίσιο οι μετέχοντες στη σύσκεψη συναποφάσισαν:

 

1. Να συντονιστεί ο αγώνας όλων των Ομοσπονδιών στο Δημόσιο που τους αφορά το θέμα στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης του ανθυγιεινού επιδόματος -μη περικοπής από κανέναν- και της αύξησης και επέκτασης σε όλους τους εργαζόμενους -σε χώρους κλάδους ή ειδικότητες- που εργάζονται στις ίδιες συνθήκες και το δικαιούνται, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους (μόνιμοι, συμβασιούχοι, έργου, κοινωφελούς εργασίας).

 

2. Να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας των συνδικαλιστικών στελεχών του Λεκανοπεδίου, όλων των Ομοσπονδιών που οι εργαζόμενοί τους λαμβάνουν το επίδομα την Τρίτη, 3 του Απρίλη, ώρα 11:00πμ, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

3. Να συντονίσουν τη δράση τους, αμέσως μετά το Πάσχα και να οργανώσουν κινητοποιήσεις υπό την ευθύνη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προκειμένου να προλάβουν αρνητικές εξελίξεις.

4. Να ζητηθεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς να εκπροσωπηθούν οι εργαζόμενοι στη 17μελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη μελέτη του θέματος.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 


 

 


 

 

 

ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ETAM

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ- ETAM       

Στουρνάρη 30 Αθήνα  τ.κ.104 33 

Τηλ.: 2105246822 -2105243714

fax: 2105227466 

poseika@otenet.gr    

www.poseika.gr

 

 

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου  67  105 64 Αθήνα

Τηλ. & fax: 2103314179

 

grammateia@popokp.gr

www.popokp.gr

 

 

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.:  3674

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Τους  Συλλόγους-μέλη μας

για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και η ΠΟΠΟΚΠ προκηρύσσουν προειδοποιητική Πανελλαδική στάση εργασίας την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 από τις 12.00 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση - συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29) στις 12.30 μ.μ.. Στην ΠΟΠΟΚΠ η στάση εργασίας αφορά αποκλειστικά τους συναδέλφους των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ

Δύο σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, ο νέος Οργανισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με προκλητική αδιαφορία από τη μεριά της Πολιτικής Ηγεσίας που με τη στάση της επιβεβαιώνει, ότι γι’ αυτήν ο ΕΦΚΑ υφίσταται μόνο στο επίπεδο της εφαρμογής των άμεσων μνημονιακών της υποχρεώσεων. με κάθε κόστος και με κάθε μέσο. Αναφερόμαστε στις άγριες περικοπές των παροχών μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού των νέων και του επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων. Σε συνδυασμό βέβαια με  πλήθος επικοινωνιακών «τρικ» και ακατάσχετη δημαγωγία.

Από τη στιγμή που ο παραπάνω στόχος έχει σχεδόν επιτευχθεί, κάθε άλλη κυβερνητική υποχρέωση έχει οδηγηθεί στις καλένδες. Ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι υποχρεούνται να εξυπηρετηθούν ή να «επιβιώσουν» εγκαταλελειμμένοι σ’ ένα οργανωτικό και λειτουργικό χάος, χωρίς αρχή και τέλος. Η Διοίκηση έχει βέβαια τις δικές της μεγάλες ευθύνες και οι αόριστες δεσμεύσεις της, όπως εκφράστηκαν στην πρόσφατη συνάντησή μας, όχι μόνο δεν μας καθησυχάζουν, αλλά μας προβληματίζουν ακόμη περισσότερο, αφού αδυνατεί να μας δώσει πειστικές απαντήσεις  ακόμη και για τα αυτονόητα. 

Το Οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, έστω αυτό το οργανόγραμμα που με βασικές διατάξεις του  έχουμε διαφωνήσει, δύο χρόνια μετά τη λήξη του σχετικού χρονοδιαγράμματος βρίσκεται κάπου μεταξύ Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπουργείου και ΣτΕ. Το τελικό του περιεχόμενο εξακολουθεί να μας είναι άγνωστο, ενώ το ίδιο ισχύει για το χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής του. Εκτός αν πιστεύουν ότι θα πάρουμε στα σοβαρά αυτό που ειπώθηκε στη σχετική επιτροπή για το αρχικό στάδιο εφαρμογής, που αφορά στην υποχρέωση  των υπαλλήλων στη χρήση σχετικού εγχειριδίου που θα περιλαμβάνει τις διατάξεις ΟΛΩΝ των ενοποιημένων ταμείων. Δηλαδή ο συνάδελφος π.χ. του πρώην ΟΓΑ θα έχει μπροστά του στο γκισέ τον ασφαλισμένο του πρώην ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π. και θα ψάχνει το «user manual», προκειμένου να τον εξυπηρετήσει. Αλήθεια αυτοί που το σκέφτηκαν έχουν ποτέ βρεθεί στην «πρώτη γραμμή» της εξυπηρέτησης; Εκτός αν έχουν βρει τον τρόπο να δημιουργήσουν το «βιονικό» υπάλληλο ή τον «υπεράνθρωπο»…

 

Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας και Κανονισμός Παροχών επίσης δεν υφίστανται, ενώ γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον για τον δεύτερο οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ολοκληρώσει το έργο τους από τον Απρίλιο του 2017! Μήπως δεν εφαρμόζεται επειδή ο μέσος όρος των παροχών του ΕΦΚΑ πηγαίνει πολύ πιο κάτω απ’ ό,τι προβλέπουν οι διατάξεις των επιμέρους ταμείων;

 

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης, καταγγέλλοντας όχι απλά την υποχρηματοδότηση, αλλά την πλήρη έλλειψη χρηματοδότησης, αφού είναι σε όλους γνωστό ότι ο «πλεονασματικός» ΕΦΚΑ στηρίζεται στον κωδικό των «μικροεξόδων» για να καλύψει τις βασικότερες των αναγκών του. Οι τεράστιες ελλείψεις που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ξεκινούν από το εκτυπωτικό χαρτί, τη μελάνη των εκτυπωτών κ.λ.π για να φτάσουν στην πεπαλαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή και στα σοβαρότατα προβλήματα που προκύπτουν από τις μηχανογραφικές εφαρμογές.

Την ίδια αδιαφορία και ανευθυνότητα επέδειξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύουν στα ζητήματα της καθαριότητας, του κλιματισμού και της θέρμανσης. Εδώ τα σχόλια περιττεύουν.

Το όργιο αδιαφάνειας και πελατειακών λογικών στα ζητήματα διαχείρισης και αξιοποίησης του προσωπικού που χαρακτηρίζει τον ΕΦΚΑ, πριν κι απ’ την επίσημη έναρξη λειτουργίας του την 1/1/2017, εξακολουθεί να προκαλεί αναίτιους ανταγωνισμούς, δυσφορία και διχόνοια μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και αισθήματα αγανάκτησης και απογοήτευσης.

Για το ζήτημα του χρόνου έκδοσης των συντάξεων δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για όσα προειδοποιούσαμε από τον Ιανουάριο του 2018 ότι, με βάση τον - ανύπαρκτο -  σχεδιασμό της Διοίκησης και του Υπουργείου, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν πρόκειται να τηρηθεί. Αντίθετα, ολόκληρο το βάρος έπεσε στις πλάτες των συναδέλφων, οι οποίοι εντελώς αβοήθητοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα απονομής παρά τις τρομερές δυσχέρειες και ελλείψεις.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

·                    Την παράταση του μεταβατικού διαστήματος της ενοποίησης μέχρι την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους έργου, την τροποποίηση κομβικών διατάξεων του Οργανογράμματος, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την εκπόνηση συγκεκριμένου συνολικού σχεδίου και χρονοδιαγράμματος, με ανάληψη της ευθύνης από το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

·                    Την ενίσχυση και ανανέωση της γερασμένης, σχεδόν ανύπαρκτης, υλικοτεχνικής υποδομής και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Εξαγγέλλουν «φαραωνικής» εμπνεύσεως έργα χωρίς να επενδύουν ούτε ένα ευρώ.

·                    Άμεση λύση στα ζητήματα της καθαριότητας, της θέρμανσης και του κλιματισμού. Εννέα μήνες τώρα εξαντλήθηκε τόσο η ανοχή, όσο και η υπομονή μας.

·                    Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και κάθε άλλης ειδικότητας που κρίνεται αναγκαία.

·                    Μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων πρώην stage που παραμένουν στην υπηρεσία με δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι καλύπτουν στο σύνολό τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες περισσότερο από μια δεκαετία.

·                    Άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων που αφορούν κάθε είδους υπηρεσιακής μεταβολής, π.χ. μεταπτυχιακά, αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας κ.λ.π.  Η μη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για σχεδόν δύο μήνες, αλλά και οι ρυθμοί με τους οποίους προωθούν τα θέματα σε αυτό, δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα.

·                    Επαναφορά της αμοιβής που προβλέπεται στον ΕΛΔΕΟ για όλους τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Η σχετική διάταξη νόμου είναι σε ισχύ και μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η δαπάνη αυτή δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.

·                    Για τους συναδέλφους οδηγούς που συμμετέχουν στη διαδικασία των Επιτροπών «κατ΄ οίκον» των ΚΕΠΑ να δοθεί η αμοιβή των γραμματέων των ΚΕΠΑ με προώθηση σχετικής  ρύθμισης.

·                    Για τους συναδέλφους που υπηρετούν στα ΠΕΚΑ διεκδικούμε να νομοθετηθεί η νομική τους κάλυψη, όπως ακριβώς ισχύει για τους ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε. Επίσης, και η καταβολή οδοιπορικών σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ελεγκτές του ΣΕΠΕ.

·                    Επαναφέρουμε το ζήτημα της διεύρυνσης του ενδεκαμελούς Δ.Σ. του ΕΦΚΑ σε δεκαεπταμελές με την άμεση αναλογική συμμετοχή εκπροσώπων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων όλων των κλάδων και των κατηγοριών. Ο χαρακτήρας του σημερινού Δ.Σ. και η διαμόρφωση των εσωτερικών συσχετισμών (6/5) για πρώτη φορά υπέρ των διορισμένων από την Κυβέρνηση μελών, καθιστά σχεδόν «διακοσμητικό» το ρόλο των εκπροσώπων. Καταργεί στην πράξη κάθε δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης από τη μεριά των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, τα συμφέροντα των οποίων υποτίθεται πως υπηρετεί ο νέος Οργανισμός. Επίσης, ζητάμε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, ενίσχυση και κατοχύρωση υψηλού βαθμού αυτονομίας έναντι των Κυβερνητικών παρεμβάσεων.

·                    Την κατάργηση κάθε σχετικής διάταξης που επιτρέπει στο «μακρύ χέρι» της Πολιτικής Ηγεσίας να «λεηλατεί» κατά το δοκούν τα αποθεματικά του ΕΦΚΑ. Απόλυτη προστασία και αυτοδιαχείριση από το Δ.Σ. της κινητής και ακίνητης περιουσίας εντός συγκεκριμένου αυστηρού θεσμικού πλαισίου.

 

 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ζητάμε τη στήριξη και καλούμε τους συλλογικούς φορείς εργαζομένων και συνταξιούχων στη συγκέντρωση - συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Σταδίου 29) την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 στις 12.30 μ.μ..

 

 

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΠΟΚΠ

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Πρόεδρος

Βαγγέλης Θεοδωρίδης                                                  Αντώνης Κουρούκλης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Λευτέρης Θεοχάρης                                                           Γιάννης  Κιντής


 

Ευρωπαϊκή Αρχή Βρυξελών  -  Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

 

Αξιότιμε Κύριε,


Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η αναφορά σας έχει καταχωριστεί με τον ακόλουθο αριθμό: 201800114 

Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην αναφορά σας και, ενδεχομένως, τις περαιτέρω ενέργειες. Η επικοινωνία αυτή αναμένεται κανονικά να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων.

Η υποβολή αναφοράς στον Διαμεσολαβητή δεν επηρεάζει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προθεσμίες σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες σχετικές με την υπόθεση.

 Εάν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.


 

T. + 33 (0)3 88 17 23 13

eo@ombudsman.europa.eu

 

Με τιμή,

 

https://www.ombudsman.europa.eu/images/eo_logo_b_y_80x80.png 

 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Peter Bonnor

Επικεφαλής διαχείρισης διαδικασιών και ερευνών-Μονάδα 5

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προστασία δεδομένων και την εμπιστευτικότητα

Επεξεργασία δεδομένων

Οι αναφορές που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και η σχετική αλληλογραφία, συχνά περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να γίνει γνωστή.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία (κανονισμός αριθ. 45/2001)[1] προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα των προσώπων να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρεί το γραφείο μας σχετικά με το άτομό τους. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Εάν κάποιο πρόσωπο φρονεί ότι ο Διαμεσολαβητής δεν έχει χειριστεί τα δεδομένα που το αφορούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μπορεί να απευθυνθεί στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Εμπιστευτικότητα της αναφοράς και των πληροφοριών

Κατά την υποβολή αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να προσδιορίζουν με σαφήνεια τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές.

Εμπιστευτικότητα τηρείται μόνο εφόσον η γνωστοποίηση των πληροφοριών έχει δυσμενείς επιπτώσεις, για παράδειγμα στην περίπτωση πληροφοριών χρηματοοικονομικού περιεχομένου, εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή των προσωπικών δεδομένων ενός φυσικού προσώπου. Δεν είναι πάντα δυνατόν να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα. Εάν υποβάλετε στον Διαμεσολαβητή έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν τρίτους, τα πρόσωπα αυτά μπορούν κατά πάσα πιθανότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία δεδομένων και να αποκτήσουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται από τον Διαμεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση, έχετε υπόψη ότι η αναφορά σας και τυχόν σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα κοινοποιούνται πλήρως στο οικείο θεσμικό όργανο, προκειμένου να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υπόθεση και να απαντήσει στον Διαμεσολαβητή.

 


[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοϕορία των δεδομένων αυτών

 


 

Καταγγελία Πανελλήνιου Συλλόγου Πληροφορικής Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή


Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Oι καταγγελίες σας ως Προέδρου ΠΑΣΥΠΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αρχή φόρμας

Έχετε εισέλθει ως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (pasypl@pasypl.gr)

Υποβληθείσες καταγγελίες

Υποβλήθηκε στις

Αριθμός υπόθεσης

Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο

12/1/2018

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

 

 

Τέλος φόρμας

 

 

Αρχή φόρμας

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Mέρος 1º

Όνομα:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίθετο:

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Εξ ονόματος του/της (εάν συντρέχει περίπτωση):

Διεύθυνση (γραμμή 1):

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10

Διεύθυνση (γραμμή 2)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Πόλη:

ΑΘΗΝΑ

Νομός:

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομικός Κώδικας:

10677

Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο.:

6932455999

Φαξ:

2103804404

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

pasypl@pasypl.gr

 

 

 

 

Υπόμνημα για την Ειδική ημέρα αδείας

 

 

 

 

Mέρος 2º - Εναντίον ποιου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στρέφεται η καταγγελία σας;

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

 

 

Mέρος 3º - Ποια είναι η απόφαση στην οποία ή το ζήτημα στο οποίο αφορά η καταγγελία σας; Πότε λάβατε γνώση περί αυτού;.

 

Κατάργηση της Ειδικής Άδειας εργαζομένων ειδικοτήτων Πληροφορικής του Δημοσίου λόγω παρερμηνείας του σκοπού, των συνθηκών εργασίας και της προστσίας της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Λάβαμε γνώση πριν 3 χρόνια περίπου.

 

Mέρος 4º - Τι θεωρείτε ότι δεν έπραξε σωστά το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ;

 

Δεν έλαβε υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα μέτρα προστασίας της Υγείας των εργαζομένων ειδικοτήτων πληροφορικής στισ Υπηρεσίεσ πληροφορικής του Δημοσίου.

 

Mέρος 5º - Τι θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, να κάνει το εν λόγω θεσμικό όργανο ή ο οργανισμός ούτως ώστε να διευθετήσει το ζήτημα;

 

Να επαναφέρει σε ισχύ την διάταξη όπως ακριβώς ίσχυε από το έτος 1989-2000, που κατάργησε προηγούμενη Κυβέρνηση λόγω αποκλειστικά των Μνημονίων.

 

Mέρος 6º - Έχετε ήδη επικοινωνήσει με το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, προκειμένου να επιτύχετε ικανοποίηση του αιτήματός σας;

 

Όχι

Είναι η πρώτη φορά που υποβάλλουμε το Αίτημα Συνδρομής σας αφού έχουμε εξαντλήσει κάθε προσπάθεια δια ζώσης και έγγραφα. και ενώ όλοι οι Υπουργοί συμφωνούν δεν προχωρούν στην επαναφορά των μέτρων προστασίας μας.

 

Mέρος 7º - Σε περίπτωση καταγγελιών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ και υπαλλήλων τους: έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες υποβολής των εσωτερικών διοικητικών διαβημάτων και καταγγελιών που προβλέπει ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης; Εάν ναι, έχουν εξαντληθεί τα χρονικά όρια για απαντήσεις εκ μέρους των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών;

 

Ναι (παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί)

Δεκάδες Υπομνήματα και διαβήματα και παραστάσεις και απεργίες και, και, και!

 

Mέρος 8º - Έχει το θέμα της καταγγελίας σας ήδη αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής απόφασης ή εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης;

 

Όχι

 

Mέρος 9º - Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει τις πληροφορίες που ακολουθούν

 

Έχετε διαβάσει το ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων

Ναι, πλήρως

 

Mέρος 10º - της ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποφανθεί ότι δεν είναι αρμόδιος να εξετάσει την καταγγελία της, συμφωνείτε να τη διαβιβάσει σε άλλο θεσμικό όργανο ή υπηρεσία (της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους-Μέλους);

 

Ναι, αναντίρρητα και απερίφραστα, σας Εξουσιοδοτούμε για τις ενέργειές σας προς οριστική και μόνιμη λύση του θέματος της Ειδικής Ημέρας αδείας για όλους τους εργαζόμενους ειδικοτήτων Πληροφορικής όπως και επαναφορά κάθε μέτρου προστασίας και υγείας των εργαζομένων στο Δημόσιο υπαλλήλων Πληροφορικής.

 

1, avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex

T. +33 (0)3 88 17 23 13
F. +33 (0)3 88 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

Τηλ.:2103804404 Φαξ:3304306

     e-mail: pasypl@pasypl.gr

        http:// www.pasypl.gr

 

Αθήνα11/1/2018

Αρ.Πρωτ.  11.1/18

Προς: Νομικό Σύμβουλο

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Κοιν.: 1. Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότησης

          2. Γενική Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

            

 

Θέμα:  Χορήγηση Ειδικής ημέρας αδείας του Ν. 1876/1990

 

 

‘Όπως γνωρίζετε με το Ν. 1876/1990 θεσπίστηκε και χορηγήθηκε, ειδικά λόγω της ανάγκης λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας της υγείας τους, μια ημέρα Ειδικής αδείας το δίμηνο, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πληροφορικής (Μηχανογραφικά Κέντρα)όπως ρητά ο νόμος ορίζει.

 

Μετέπειτα με το άρθρο 50 παρ. 6 του Ν. 3528/2007 χορηγήθηκε σε κάθε υπάλληλο ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε(5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων αποδοχών, μίας (1)ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Πρόσθετα στην επόμενη παρ. 7, ο νόμος αναφέρει ρητά ότι «Λοιπές άδειες που προβλέπονται από κείμενες ειδικές διατάξεις διατηρούνται».

 

Ο ΠΑΣΥΠΛ με βάση τα ως άνω ευλόγως θεώρησε ότι η προηγούμενη άδεια, που χορηγήθηκε σε όλους, είναι πρόσθετη στην ήδη θεσμοθετημένη ειδική άδεια για τους πληροφορικούς.

 

Η Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου σας προκειμένου να αντιμετωπίσει διάφορα ερωτήματα υπηρεσιών και υπαλλήλων, παρέπεμψε το θέμα με ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ., το οποίο μετά από συνεδριάσεις αποφάσισε και γνωμοδότησε κατά τη γνώμη του, ότι δηλαδή οι υπάλληλοι ειδικοτήτων πληροφορικής δικαιούνται μόνον την άδεια που λαμβάνουν πλέον όλοι όσοι χειρίζονται Η/Υ και όχι και την ειδική άδεια του Ν. 1876/1990 η οποία θεσπίστηκε αποκλειστικά για τους ίδιους και για διαφορετικούς λόγους.

 

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

 

1.    Η εν λόγω αρνητική γνωμοδότηση στο τεθέν ερώτημα δηλ. «Εάν η μηχανογραφική άδεια του ν. 3528/2007 χορηγείται επί πλέον της άδειας του ν. 1876/1990...», αφορούσε την γνώμη μελών του τμήματος η οποία μάλιστα κατά την τεκμηριωμένη δική μας θέση στερείται αντικειμενικής βάσης.

 

2.    Το σκεπτικό που οδήγησε στην εν λόγω αρνητική γνώμη είναι θεωρούμε εντελώς εσφαλμένο καθόσον, ως ευκόλως φαίνεται, φάσκει και αντιφάσκει. Συγκεκριμένα ενώ αναφέρει τους ξεχωριστούς και διακριτούς λόγους και μέτρα με βάση τα οποία χορηγήθηκαν οι δύο αυτές διαφορετικές άδειες, στη συνέχεια συνθέτει αυθαίρετα και αναρμοδίως τους λόγους και τα μέτρα αυτά και τα ταυτίζει εννοιολογικά. Οδηγείται έτσι να αποφασίζει πρώτιστα και έναντι μιας θεσπισμένης από το κράτος αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (σημ. αποτελούμενης από Ειδικούς Ιατρούς, Ιατρούς Εργασίας, Τεχνικούς Εργονόμους/Μηχανικούς και Εργατολόγους), η οποία ήταν και είναι σύμφωνα με τον νόμο, η μόνη καθ’ ύλη επαγγελματικά και επιστημονικά αρμόδια αλλά και σε θέση να κρίνει, αποφασίσει και προτείνει, την λήψη των ενδεδειγμένων και κατάλληλων (υγειονομικά και εργασιακά) μέτρων προστασίας της υγείας των Πληροφορικών εργαζομένων στις μονάδες και υπηρεσίες του Δημοσίου με βάση τις πραγματικές επιτόπιες συνθήκες εργασίας και λειτουργίας

Αυτή η ίδια λοιπόν, πολυπληθής ειδικοτήτων Υγειονομική Επιτροπή, ήταν εκείνη που το 1989 έκρινε και πρότεινε την λήψη των μέτρων που προβλέπει ο Ν. 1876/1990. Το να παραμερίζεται και αθετείται το Επιστημονικό και Ιατρικό πόρισμά της για δημοσιονομικούς ή άλλους αυθαίρετους Διοικητικούς λόγους δεν συνάδει με το κράτος δικαίου και το κυριότερο με την Ευρωπαϊκά διαπιστωμένη φθορά της Υγείας των Εργαζομένων, αποκλειστικά Ειδικοτήτων Πληροφορικής, του Δημοσίου Τομέα.

 

3.    Ως αποτέλεσμα της ως άνω αυθαίρετης ταύτισης μελών του Ν.Σ.Κ του υπουργείου σας, και ενάντια στο πόρισμα αλλά και προτεινόμενων από Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία μέτρων, των εντελώς διαφορετικών ουσιωδών επαγγελματικών συνθηκών εργασίας, διαπιστωμένων επιστημονικοτεχνικά, αιτιάσεων και λόγων, με βάση τα οποία χορηγήθηκε, λόγω αντικειμενικής πραγματικής επαγγελματικής ανάγκης και λόγους Υγείας όσον αφορά τους Πληροφορικούς, η κάθε άδεια, η πλειοψηφία του Ν.Σ.Κ. συνήγαγε (το πώς δεν μας το εξηγεί ουδόλως), ότι οι δύο μέρες ταυτίζονταν εννοιολογικά στην εξής Μία!

 

{Δηλαδή εύκολα ίσως θα θεωρούσε σήμερα κάποιος ότι, λόγω της πίεσης και των μνημονιακών δεσμεύσεων και αγκυλώσεων της πατρίδας μας έναντι των Δανειστών, για τον Πληροφορικό ισχύει ότι: 1+1 ισούται ούτε με 1, αν συνδυάσει ένας εργαζόμενος πληροφορικής και το πλήθος των υπόλοιπων θεσμικών και οικονομικών περικοπών που του επιβλήθηκαν αθέλητα και άδικα όπως είναι: η περικοπή του μειωμένου Μισάωρου ημερήσιου ωραρίου, οι ετήσιες προληπτικές της Υγείας Εξετάσεις, η χορήγηση των ειδικών Γυαλιών οράσεως, το Επίδομα πληροφορικής και το κυριότερο η ελπίδα ενός καλλίτερου εργασιακού και επαγγελματικού αύριο. Πανευρωπαϊκή ίσως πρωτοτυπία σε μια περίοδο που επιβάλλονται αβάστακτα μέτρα εις βάρος φυσικά όλων και ιδιαίτερα των εργαζομένων Ειδικοτήτων Πληροφορικής.

 

4.    Επί πλέον σε συνέχεια της υποκειμενικής και εσφαλμένης εννοιολογικά και επιστημονικά ταύτισης των δύο ημερών, αποφασίσθηκε, άκουσον-άκουσον, ότι:«η Ειδική Άδεια των εργαζομένων - αποκλειστικά στα Μηχ/κά Κέντρα του δημοσίου - όπως είναι «πρόδηλο», (όπως αναφέρει η γνωμάτευση), αποτελεί επέκταση! της μηχανογραφικής άδειας που ελάμβαναν όλοι οι εργαζόμενοι σε οθόνες για λόγους εξοικείωσης με τους Η/Υ».

5.    Από μια προσεκτική μελέτη των ως άνω, γίνεται ευθέως αντιληπτή η πλάνη στην οποία υπέπεσε το Γ΄ Τμήμα Ν.Σ.Κ. και ως εκ τούτου στην αρνητική Γνώμη και απάντηση για τα μέτρα προστασίας της Υγείας (Ειδική Άδεια διμήνου μίας ημέρας), αποκλειστικά των ειδικευμένων υπαλλήλων πληροφορικής και μόνον.

 

Από πλευράς μας, για την αντιμετώπιση της βλαπτικής αυτής μεταβολής στο εργασιακό καθεστώς, αλλά και κύρια για την προστασία της επιβαρημένης διαχρονικά υγείας μας, συγκαλέσαμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε να λάβουμε την γνώμη και απόφαση των φυσικών μελών μας.

 

Η  Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας. έκρινε και δικαίως αποφάσισε ότι η ως άνω γνωμοδότηση καταστρατηγεί το γράμμα αλλά και πνεύμα του νόμου, είναι επικίνδυνα απλουστευτική και σε καμία περίπτωση η Γνώμη αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την ουσία της Προστασίας της Υγείας αλλά και των νόμων και αποφάσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκαν οι δύο ως άνω διαφορετικές άδειες(σημ. για εντελώς διαφορετικούς λόγους) και ως εκ τούτου είναι απόλυτα διακριτές.

 

Συγκεκριμένα επαναλαμβάνουμε ότι η Ειδική άδεια κρίθηκε αναγκαία και προτάθηκε ύστερα από σχετικό πόρισμα Υγειονομικής επιτροπής η οποία είχε συσταθεί ακριβώς για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν. 1876/1990 και λόγω της ανάγκης λήψεως πρόσθετων μέτρων προστασίας των εργαζομένων θεσπίστηκε η ειδική άδεια μίας ημέρας το δίμηνο και μόνον για τους ειδικευμένους υπαλλήλους πληροφορικής, ενώ η Μηχανογραφική άδεια σύμφωνα με τον Ν. 3528/2007, ως κίνητρο για την εξοικείωση υπαλλήλων με τις νέες τεχνολογίες. Ο τελευταίος αυτός λόγος, όπως είναι ευκολότατα αντιληπτό, ουδεμία σχέση έχει με τους λόγους για τους οποίους ελάμβαναν την άδεια οι ειδικευμένοι τεχνικοί υπάλληλοι της πληροφορικής.

 

Είναι άλλο θέμα αν συνεχίζει να επιθυμεί το Υπουργείο να μας την στερεί κατ΄ ομοίωση των έργων που ώθησαν τον κ. Μητσοτάκη ως Υπουργό να μας το περικόψει όπως και πολλά άλλα άλλωστε τα οποία κατάργησε παντελώς ισχυριζόμενος ότι έτσι τάχα θα κερδίσει το Δημόσιο χιλιάδες ανθρωποώρες. Για την φθορά της Υγείας μας όμως δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου.


 

Με βάσει τις ως άνω τεκμηριωμένες ως αντιλαμβάνεστε διαπιστώσεις, η ολομέλεια της  Γ. Σ. της ΠΟΣΥΠΛ (με 100/100 συμμετοχή μελών), διαπίστωσε ότι:

 

§  Ο σκοπός και ο χαρακτήρας της ειδικής άδειας του ν.1876/1990 καταστρατηγείται αδικαιολόγητα και προσχηματικά.

§  Η χορήγηση της ειδικής άδειας θεσπίστηκε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ λόγω της ανάγκης λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας της ΥΓΕΙΑΣ για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πληροφορικής (Μηχανογραφικά Κέντρα) όπως ρητά ο νόμος 1876 ορίζει.

§  Η εν λόγω Ειδική άδεια έχει προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα, με σκοπό την προστασία της υγείας των πληροφορικών που αποδεδειγμένα πλήττονται από μυοσκελετικές παθήσεις, αυχενικά σύνδρομα, τενοντοελιτρίτιδες, κακώσεις των καρπών, οσφυοϊσχυαλγίες, στρες, προβλήματα όρασης, στυτικής λειτουργίας και αναπαραγωγής.

§  Η περικοπή της ειδικής αδείας θεμελιώνει αντικίνητρο εργασίας για τους ειδικευμένους υπαλλήλους πληροφορικής καθόσον αποτελεί και έμμεση αναγνώριση της συμβολής και προσφοράς τους οπότε και έτσι την θεωρούν και εκλαμβάνουν λογικά και ψυχολογικά.

§  Οι υπάλληλοι πληροφορικής δεν αποδέχονται την ισοπέδωση και το ρόλο του απλού χρήστη Η/Υ καθόσον προσελήφθησαν ως ειδικευμένοι, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όπως ρητά το προσοντολόγιο (Π.Δ. 50), όριζε και ορίζει.

§  Όλες οι προηγούμενες Ηγεσίες του Υπουργείου Δ.Μ. & Η.Δ. είχαν αποδεχθεί την ημέρα άδειας ως αναγκαίο μέτρο πρόληψης της φθοράς της Υγείας των πληροφορικών.

§  Το άρθρο 50, παρ. 6 του ν. 3528/07 αναφέρει επίσης επακριβώς ότι: «Λοιπές άδειες που προβλέπονται από κείμενα ειδικές διατάξεις, διατηρούνται» χωρίς αυτή η διάταξη να έχει καταργηθεί ρητά.

 

Γιατί λοιπόν θα πρέπει να εκλαμβάνουμε ως ορθό μόνον ότι είναι εις βάρος και ενάντια των δικαιωμάτων των εργαζομένων; Είναι δίκαιο και αξιοκρατικό αυτό κ.κ. Γενικέ Γραμματέα και Νομικέ Σύμβουλε και μάλιστα όταν έρχεται σε ευθεία αντίθεση σε μια νέα πολιτική διακυβέρνηση, πιο δίκαιη και δημοκρατική, που ως απλοί πολίτες διατρανώσαμε και υποστηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις και θεμιτούς τρόπους!.

 

 

Για τους λόγους αυτούς η Γ. Σ. του ΠΑΣΥΠΛ δηλώνει κατηγορηματικά την μη αποδοχή της ως άνω αρνητικής γνωμοδότησης και εξουσιοδοτεί το Δ. Σ. του ΠΑΣΥΠΛ:

 

§  Να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και ενέργειας, για την επαναφορά της ισχύος της.

§  Να θέσει εκ νέου δια ζώσης, κατά προτεραιότητα και επιτακτικά, το θέμα στην Πολιτική Ηγεσία (Υπουργό, Γεν. Γραμματέα, Γεν. Δ/ντή), καθόσον κατά την αποδοχή της ως άνω γνωμάτευσης του Ν.Σ.Κ. δεν επιδείχθηκε η δέουσα προσοχή στο σκεπτικό και την αιτιολογική της βάση, όταν μάλιστα και οι δύο προηγούμενοι Υπουργοί είχαν αποδεχθεί και δημόσια τοποθετηθεί θετικά όπως και στην Ελληνική Βουλή (ως προς την λήψη της άδειας), αλλά και ενώπιον του Διοικητικού μας Συμβουλίου σε αρκετές συναντήσεις μαζί τους (με εξαίρεση την Υπουργό κ. Γεροβασίλη με την οποία εκκρεμεί ήδη συνάντησή μας, λόγων των ανελαστικών υποχρεώσεών της).

 

Παρακαλούμε για την γνωστοποίηση της παρούσης όπου εσείς κρίνεται απαραίτητο ότι θα βοηθήσει την επίτευξη των ζητουμένου δίκαιου αιτήματός μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 


             Ο Πρόεδρος                                                Ο                     Γεν. Γραμματέας

 

          Κρητικός Κώστας                                                               Σκολαρίκος Χρήστος

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Δ/νση: Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα                                                    

Τηλ.:210.3804404  e-mail:pasypl@pasypl.gr                                                  Αθήνα 10/11/2017

                 http://www.pasypl.gr                                                                Αριθ. Πρωτ: 1011/17

 

 

 

 

Προς: -  Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ν.Α., ΟΤΑ

          -  Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού

               Εργαζόμενους στην Πληροφορική

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

 ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

συγκαλούμε Γ.Σ. και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

2.  Εξελίξεις στα ζητήματα της αξιολόγησης, κινητικότητας, οργανισμών,

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συναντήσεων με Υπουργούς και Γ.Γ.

3.  Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών θα γίνουν στις

30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. (το αργότερο), Αχαρνών 2 Αθήνα (κτήριο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης).

Οι υποψηφιότητες για τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών υποβάλλονται την ίδια ημέρα στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική και απαραίτητη ώστε να γίνει γόνιμος διάλογος για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και να εκλέξουμε τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό έχει ζητηθεί από όλες τις Υπηρεσίες άδεια απουσίας, ενώ σε περίπτωση παρακώλυσης υπαλλήλων εκ μέρους κάποιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται άμεσα ο Σύλλογος, ώστε να ζητά την παρέμβαση του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Η όποια οικονομική τακτοποίηση εκκρεμεί, όπως και η εγγραφή νέων μελών, μπορεί να ρυθμιστούν και στη Γ.Σ.. Επισημαίνεται ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας κανένα μέλος δεν πρέπει να ψηφίσει για άλλη Ομοσπονδία καθόσον η ενίσχυση του κλάδου μας αποτελεί ανελαστική προτεραιότητα, προκειμένου να διεκδικήσουμε αποτελεσματικότερα το πλαίσιο των αιτημάτων μας.

 

                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                   ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

*                   

 

 

 

 

 

 

 

 


    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Δ/νση: Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα                                                    

Τηλ.:210.3804404  e-mail:pasypl@pasypl.gr                                                  Αθήνα 10/11/2017

                 http://www.pasypl.gr                                                                Αριθ. Πρωτ: 1011/17

 

 

Προς:       Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ,

                   Περιφέρειες,  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

                   Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας, Λοιπές

                   Υπηρεσίες Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές

Δ/νσεις: - Διοικητικού / Προσωπικού

               - Πληροφορικής

 

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Εκλογής  Αντιπροσώπων

              Υπηρεσιών

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΛ, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 1264/82 και το Καταστατικό του, τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών που θα γίνουν την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 8.30 π.μ., Αχαρνών 2, Αθήνα (κτήριο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

Επειδή η παρουσία των μελών του ΠΑΣΥΠΛ είναι, σύμφωνα με το ν. 1264/82 και το Καταστατικό του Συλλόγου, υποχρεωτική και απαραίτητη παρακαλούμε:

 1. Να διαθέσετε άδεια απουσίας στο προσωπικό των υπηρεσιών σας, προκειμένου να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ασκήσει το Εκλογικό του δικαίωμα.
 2. Να λάβουν απαραίτητα γνώση ισότιμα, όλοι οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε θέσεις ή μη, πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ των υπηρεσιών σας καθώς και αυτών που τυχόν εποπτεύεται.
 3. Να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει το προσωπικό σας να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού Εκλογές καθόσον η παρουσία επισημαίνεται είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα μέλη.

 

Για την δικαιολόγηση της ως άνω αδείας ο Σύλλογος θα χορηγήσει, μετά την λήξη της Γ. Σ. και κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, ονομαστική Βεβαίωση Συμμετοχής, την οποία ο υπάλληλος θα προσκομίσει στην υπηρεσία του. Η λήψη της Βεβαίωσης θα γίνεται από κάθε μέλος αυτοπροσώπως.

 

Οι Υπηρεσίες Διοικητικού παρακαλούνται να συνδράμουν στα ως άνω και προς τούτο ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία σας με τον ΠΑΣΥΠΛ.

 

                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                   ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα Ι ' 2103804404 – 6932455999

 

Ενημερωτικό  Δελτίο


ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

                                                                       

Συνάδελφοι, για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων – αιτημάτων  του κλάδου των πληροφορικών, πραγματοποιήσαμε σειρά συναντήσεων με αρμόδιους εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων μεταξύ των οποίων τους:

 

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,

Διευθυντή Υπουργού Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής

 

στους οποίους αναπτύξαμε τεκμηριωμένα τα αιτήματά μας και τρόπους επίλυσής τους.

 

Τα συμπεράσματα αυτών των αλλεπάλληλων συναντήσεων συνοψίζονται στο τρίπτυχο:

 

Ο ξεκάθαρος εμπαιγμός διαρκείας…,

ΟΙ θετικές ανεκπλήρωτες υποσχέσεις…,

και Ο συγκαταβατικός πόντιος Πιλάτος!


 

1. Με την επανάληψη των ίδιων ανυπόστατων, αδικαιολόγητων και αστήρικτων επί της ουσίας νομικών επιχειρημάτων - όπως ακριβώς μας αντιμετώπιζαν και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις - και προσπαθώντας να δώσει ένα στίγμα διαφορετικής διακυβέρνησης, η οποία «έχει την βούληση αλλά δεν της επιτρέπεται» από την αντιπολίτευση, απάντησε ο Γεν. Γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα προβλήματα-αιτήματα της Ομοσπονδίας Πληροφορικής στις τελευταίες συναντήσεις μαζί του και συγκεκριμένα:

«Επιθυμία μου είναι να ικανοποιήσω το αιτήμά σας - σχετικά με την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας διμήνου - αρκεί αυτό να μην απαιτεί νομοθετική ρύθμιση».

 

Πώς αλλιώς όμως:

 

2. Ακολούθησε συνάντησή μας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ, με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής όπου, μετά από εκτενή, εποικοδομητική πράγματι συζήτηση, το γενικό συμπέρασμα συνοψίζεται:

 

«Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του δημοσίου», χωρίς όμως να απαντήσει συγκεκριμένα:

 

 

3. Στη συνέχεια των παραστάσεών μας συναντηθήκαμε με τον Δ/ντή του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής όπου αν εξαιρέσει κανείς τον πλούσιο διάλογο για την δημόσια διοίκηση κ.ά. δήλωσε άκουσον-άκουσον αναρμόδιος για τα θέματα των πληροφορικών του δημοσίου. Πάντως συμφώνησε ότι η λειτουργία των μονάδων πληροφορικής βασίζεται στο λιγοστό έμψυχο δυναμικό που πασχίζει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις σε πληροφορικά συστήματα και εφαρμογές που απαιτούνται. Επίσης μας διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώσει τον Υπουργό για τα θέματα που θέσαμε στο Υπουργείο προς επίλυση ή προώθηση αρμοδίως.

 

4. Προσλήψεις με το θα και όταν, δηλαδή “καιρού θέλοντος και τρόϊκας/θεσμών  επιτρέποντος”

 

Σε συνάντηση του ΠΑΣΥΠΛ με τον εντεταλμένο σύμβουλο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενημερωθήκαμε όσον αφορά τους διορισμούς υπαλλήλων ειδικοτήτων πληροφορικής που έχουμε αιτηθεί, ότι το 2016 συνταξιοδοτήθηκαν 9,5 χιλ. ΔΥ και με βάση τον κανόνα προσλήψεων/συνταξιοδοτήσεων που έχει συμφωνηθεί με τα μνημόνια (1/5 το 2016, 1/4 το 2017 και 1/3 το 2018), το 2017, θα μπορούν να γίνουν έως 2.500 προσλήψεις για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες σε όλο το δημόσιο(!), συμπληρώνοντας πως αυτό σημαίνει την «έναρξη διαδικασιών/διαγωνισμών», αλλά όχι υποχρεωτικά και ολοκλήρωσή τους εντός του έτους. Δεν απάντησε βέβαια, στην επισήμανση του ΠΑΣΥΠΛ, ότι λόγω του νέου ασφαλιστικού θα μειώνονται δραστικά οι συνταξιοδοτήσεις άρα και οι διορισμοί που επιτρέπουν οι θεσμοί. Το μόνο που εισπράξαμε είναι ότι η Υπουργός δεν δεσμεύεται για κανένα χρονοδιάγραμμα προσλήψεων, πέραν της αναφοράς της για το τρέχον έτος.

Στις παρεμβάσεις μας για το ότι μας εμπαίζουν με τις εξαγγελίες για χιλιάδες διορισμούς (δηλώσεις κ.κ. Κατρούγκαλου, Βερναρδάκη, Γαβρόγλου), ο σύμβουλος της υπουργού προσπάθησε να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις από το αριθμό διορισμών που μας ανέφερε, μιλώντας παραπέρα και για ενδεχόμενους πρόσθετους διορισμούς με «δικαστικές αποφάσεις», ή για «περιπτώσεις εξαιρέσεων» που η κυβέρνηση θα θέσει και θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς… (εάν αυτό συμβεί με αυτή την κυβέρνηση και φυσικά πριν τη λήξη του εργασιακού μας βίου,  δεν είμαστε καθόλου σίγουροι!).

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η συζήτηση για την αύξηση των εισακτέων στα  τμήματα πληροφορικής της ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), όπου στις πιεστικές παρατηρήσεις μας, προσπάθησε να «διορθώσει» λέγοντας ότι: «έγινε πρόσφατα συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου και συζητήσαμε το ζήτημα. Δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε προγραμματισμό... Ο Υπ. Παιδείας επεξεργάζεται ένα σχέδιο και όταν οριστικοποιηθεί θα ζητήσουμε εξαίρεση από τους θεσμούς, όπως κάναμε και με τους γιατρούς». Αποκαλύφθηκε έτσι ότι, το περίφημο σχέδιο που διαβεβαίωναν ότι κατέθεσαν στους θεσμούς, εμπαίζοντας τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και την κοινωνία, πρώτα ο κ. Φίλης και μετά ο κ. Γαβρόγλου, (και οι δύο για πρώτη φορά), είναι ακόμη “υπό επεξεργασία!”.

Παράλληλα μας απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο μετατροπής των ΙΔΑΧ πληροφορικών σε αορίστου χρόνου ή/και μονίμους, επικαλούμενη συνταγματική απαγόρευση, σε αντίθεση με όσα μας είχε υποστηρίξει ο (συνταγματολόγος) προκάτοχος της Υπουργού, κ. Γ. Κατρούγκαλος.

5.  Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμα μια σειρά από συγκεκριμένα ζητήματα που έμειναν ωστόσο θολά ή αναπάντητα, όπως:

 

 

6.  Επισημάνθηκε επίσης, εμφατικά, πως την ώρα που το εισόδημα των εργαζομένων έχει υποστεί δραματική μείωση με τα Μνημόνια, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αποφασίζει μέτρα παραπέρα μειώσεων μισθών και εισοδήματος, όπως η νέα μείωση του αφορολογήτου, η περικοπή της προσωπικής διαφοράς και εφαρμογή του «κόφτη» σε μισθούς και συντάξεις κ.α. Η θέση της Υπουργού στο θέμα αυτό ήταν πως «η κυβέρνηση δεν θα αποδεχτεί άλλα μέτρα!», για να επισημάνει ωστόσο, πως: «Την ώρα που κόβουμε το ΕΚΑΣ είναι εθνικό χρέος να κόψουμε λ.χ. 300 εκατομμύρια από το Δημόσιο. Ο κόφτης αναφέρει για περικοπές στο δημόσιο αλλά όχι υποχρεωτικά από μισθούς και συντάξεις…».

 

 

Θα. Κλείνοντας τη συζήτηση με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι συνομιλητές μας υπήρξαν αφοπλιστικοί με την συνολική πολιτική απάντηση στα παραπάνω ζητήματα: «Είμαστε ειλικρινείς με τον ελληνικό λαό και για αυτό θα κριθούμε. Η χώρα μας βρίσκεται σε επιτροπεία. Υλοποιούμε Μνημόνιο και κινούμαστε εντός των πλαισίων που συμφωνήσαμε. Μένουμε πιστοί στις υπογραφές μας. Θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση…».

 

Τι ‘αριστερό’ πρωτότυπο! φωνάζουμε εμείς από πλευράς μας... Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας μετεκπαιδεύουν (και μάλιστα σε επίπεδο Master of nothing Science),  ότι «η έξοδος από την κρίση, περνάει μέσα από την ισοπέδωση των εργαζομένων και την κλοπή της ελπίδας από τα παιδιά μας» δηλ. της νέας γενιάς, του σημερινού και αυριανού αναπτυξιακού στελεχιακού δυναμικού, του εν τέλει, μέλλοντος της πατρίδας μας.

 

Είναι σαφές πως δεν μπορεί να έχει κανείς καμιά προσδοκία και καμία αυταπάτη για το αν υπάρχει καλή ή κακή εφαρμογή των Μνημονίων. Είναι σαφές πως κανείς δεν μπορεί να περιμένει κάτι θετικό από το ήδη ψηφισθέντα 4ο  και σχεδόν σίγουρα, μη τελευταίο μνημόνιο. Το νέο αυτό τερατούργημα αποτελεί ολομέτωπη επίθεση κατά των  εργαζομένων και συνιστά την πολιτική που υιοθετεί η Συγκυβέρνηση, κατ' επιταγή  και υπαγόρευση της Τρόικας: Μειώσεις μισθών και συντάξεων, μείωση αφορολογήτου, μειώσεις φοροαπαλλαγών, κατάργηση του επιδόματος Β.Α.Ε., ξεπούλημα αξιόλογης δημόσιας περιουσίας, αναστολή συλλογικών διαπραγματεύσεων, πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και πολλά ακόμη άδικα για τις θυσίες του λαού και δυσβάσταχτα για την επιβίωσή μας μέτρα. Την ίδια στιγμή, κύμα ιδιωτικοποιήσεων ξεπροβάλει, ως συνέπεια της απαράδεκτης αναστολής προσλήψεων, που οδηγεί σε λειτουργική ασφυξία και σε αδυναμία εξυπηρέτησης των αναγκών της κοινωνίας και ιδιαίτερα της άνεργης, ανέλπιδης και «καταθλιπτικής» πλέον, νέας γενιάς.

 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου, όπως ακριβώς και όλες οι δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες οργανώσεις, σε συνέργια όπου απαιτείται με την ΑΔΕΔΥ, δεν πρέπει να αναμένουν άλλο τις εξελίξεις. Όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς θα κριθούν από την συμβολή τους στην οργάνωση και στην συμμετοχή των εργαζόμενων στον αγώνα αντίστασης και ανατροπής αυτής και κάθε παρόμοιας αντεργατικής πολιτικής (βλ. υπεύθυνους της κατάστασής μας όπως ενδεικτικά ΝΔ /ακροδεξιά μορφώματα, ΠΑΣΟΚ/δήθεν Δημοκρατική συμπαράταξη).

 

Από πλευράς μας ως Πανελλαδικά δραστηριοποιούμενος συνδικαλιστικός φορέας, καλούμε - σε συντονισμό και οργάνωση του αγώνα από τη βάση -  τους ίδιους τους εργαζόμενους σε όλες τις Υπηρεσίες, τις Μονάδες και τα Κέντρα Πληροφορικής. Καλούμε ταυτόχρονα και όλα τα ομοεπαγγελματικά σωματεία και ενώσεις, καθώς και τις συνιστούμενες επιτροπές αγώνα και πρωτοβουλίας Πληροφορικών όπως και όλους γενικότερα τους εργαζόμενους στις ΤΠΕ τόσο του ευρύτερου Δημόσιου όσο και Ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχέσης εργασίας, ώστε να πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες, να συμπορευτούμε και τελικά συνδιαμορφώσουμε ένα τοίχος προστασίας από τους κάθε είδους ‘ιούς’ που μολύνουν και καταστρέφουν ανεπιστρεπτί (δίχως κανένα σημείο επαναφοράς), τον ’σκληρό δίσκο’ της ζωής μας αλλά και περισσότερο τον “SSD δίσκο” του μέλλοντος, αυτόν δηλαδή των παιδιών της πατρίδας μας.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΛ, αποφάσισε:

 

U  Καλεί το σύνολο των εργαζομένων στις ΤΠΕ, να συμμετέχουν μαζικά σε όλες τις πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα αποφασιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε με την πάροδο του καλοκαιριού να υπάρξει συντονισμός δράσεων όπως απεργιακές συγκεντρώσεις, παραστάσεις, δελτία και συνεντεύξεις Τύπου, προσφυγές στα Κοινοτικά όργανα και τις δικαστικές αρχές καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασιστεί για τον κλάδο μας.

 

æ       Απέναντι στην πολιτική των Μνημονίων που αποδέχθηκαν οι τελευταίες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  μπορούμε να αντιτάξουμε ένα αποφασιστικό, αγωνιστικό, ενωτικό «τοίχος προστασίας».

æ       Απέναντι  στην απαγόρευση των προσλήψεων, τις απολύσεις, στις ιδιωτικοποιήσεις, την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών, το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, με μια φωνή διεκδικούμε ένα  ανθρώπινο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

 

Μπορούμε και επιβάλλεται να ανατρέψουμε τη μνημονιακή αφαίμαξη των κόπων μας και της ελπίδας, ναι, μπορούμε να σπάσουμε τη θηλιά του χρέους που μας επέβαλλαν οι ξένοι και οι ντόπιοι «δούρειοι ίπποι», οι απρόσκλητοι ιοί-μολυντές της ζωής μας.

 

Πλαίσιο κειμένου: Αποφασιστικός αγώνας αντίστασης και ανατροπής χωρίς απογοήτευση, αναμονή ή αυταπάτες

 

 

Καλούμε την νέα γενιά να μας συνδράμει και δυναμώσει, φωνάζοντας στον καθένα που συμμετέχει στο δύσκολο αγώνα για καλλίτερο αύριο:

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παρόντος και την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΠΛ

 

   Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Κρητικός Κώστας                  Σκολαρίκος Χρήστος

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΣΥΠΛ_blue.jpg

 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Καλούμε την Υπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς να σταματήσουν τις «εμβληματικές» λύσεις και ενέργειες που υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, αναστατώνουν τη ζωή των υπαλλήλων και προσβάλλουν  τη νοημοσύνη των πολιτών.

Τους καλούμε επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους στην πληροφορική και την κοινωνία, προχωρώντας στη μόνη ορθή και δίκαιη απόφαση της επαναχορήγησης όλων των παρανόμως καταργηθέντων μέτρων προστασίας της Υγείας των Πληροφορικών του Δημοσίου, τα οποία θεσπίστηκαν με βάση Κοινοτική Οδηγία και σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις/προτάσεις, οι οποίες νομοθετήθηκαν και ισχύουν από το 1990 (Ν. 1876/90).

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ρόμβος: 1982
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

_________________________________

Γλάδστωνος 10 - 10677 Αθήνα

Τηλ./Φαξ: 210 3804404

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

                                                                                               Νοέμβριος 2016

 

Προς: Εργαζόμενους Πληροφορικής

 

 

 

Συνάντηση με τους:  Αν. Υπουργό κ. Βερναρδάκη

και Γενικό Γραμματέα κ. Τσουκαλά

 

 

Συνάδελφοι,

 

Μετά από επίμονες συντονισμένες προσπάθειες, πραγματοποιήθηκαν τελικά συναντήσεις αντιπροσωπίας της Ομοσπονδίας μας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τον Αν. Υπουργό κ. Βερναρδάκη και τον Γεν. Γραμματέα κ. Τσουκαλά σχετικά με τα αιτήματά μας και ιδιαίτερα για την ειδική άδεια (μηχανογραφική) και τα προστατευτικά γυαλιά για τα μέλη μας, εργαζόμενους στην Πληροφορική.

 

Στις συναντήσεις έγινε αρχικά μνεία τόσο στον Υπουργό όσο και στον Γεν. Γραμματέα ότι στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από την σχεδιαζόμενη στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εμείς οι εργαζόμενοι στην πληροφορική στο δημόσιο, διεκδικούμε την συνολική αναβάθμισή μας σε διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό πλαίσιο και την δυνατότητα να συμβάλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας.

 

Ζητήσαμε λοιπόν, μεταξύ άλλων, να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της πληροφορικής του δημοσίου, ώστε ο δημόσιος τομέας να μην εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες για την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να αποκτήσει οντότητα προς όφελος του Έλληνα πολίτη αλλά και της δημόσιας διοίκησης.

 

Στη συνέχεια, σχετικά με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφερθήκαμε στο ότι η πληροφορική είναι απλά το εργαλείο και το εργαλείο από μόνο του δεν δίνει λύσεις. Είναι σαφώς επιβεβλημένη και η ενεργητική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού και εν προκειμένω των πληροφορικών που εργάζονται στο δημόσιο, για να αποκομίσει η χώρα μας και οι πολίτες της τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίησή της.

 

Επειδή η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου με διάφορα απίστευτα προσχήματα, αποτιμώντας, αν είναι ποτέ δυνατόν, την φθορά της υγείας των εργαζομένων σε εργατοώρες και σε εκατομμύρια ευρώ και χωρίς ποτέ μία γνωμάτευση ιατρικής επιτροπής, κατάργησε σχεδόν όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στην πληροφορική του δημοσίου, απαιτήσαμε την άμεση εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας μας όπως αυτά ισχύουν και ειδικότερα την επαναφορά της ειδικής άδειας καθώς και την επαναχορήγηση των προστατευτικών γυαλιών.

 

Σε απάντηση των παραπάνω τόσο ο Υπουργός όσο μετέπειτα και ο Γεν. Γραμματέας έκαναν αμέσως δεκτό το αίτημα της ειδικής άδειας και προς τούτο ο Υπουργός έδωσε εντολή στον παρευρισκόμενο Σύμβουλό του κ. Φλώρο και στην αντικαταστάτη του κ. Πάντου για την άμεση επίλυση του θέματος με έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, που ήδη επιμελείται η νομική υπηρεσία του υπουργείου.

 

Έκαναν επίσης δεκτό και το αίτημα της επαναχορήγησης  των προστατευτικών γυαλιών και ο Υπουργός έδωσε εντολή για την προώθησή του, οπότε σε επαφή μας με τον ΕΟΠΥΥ μας διαβεβαίωσαν ότι η χορήγηση των ειδικών γυαλιών θα συμπεριληφθεί στο νέο Κανονισμό παροχών του Οργανισμού.

 

Έτσι βρισκόμαστε σε συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους ώστε να επιλυθούν οριστικά τα θέματα αυτά και να προχωρήσουμε στην επίλυση των υπολοίπων αιτημάτων μας τόσο σε θεσμικό (μειωμένο ωράριο, Επιμελητήριο κ.ά.) όσο και οικονομικό επίπεδο (επίδομα πληροφορικής, ποσοστό από τα υλοποιούμενα έργα).

 

Για τα λοιπά θέματα που συζητήθηκαν τόσο με τους παραπάνω όσο και με τους υπηρεσιακούς συμβούλους τους θα ενημερωθείτε από τα Δ. Σ. των Συλλόγων Πληροφορικής που ανήκετε.

 

Η ενημέρωση και η συμμετοχή σας στις συνελεύσεις κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη προκειμένου να πετύχουμε την επίλυση των προβλημάτων/αιτημάτων μας.

 

 

 

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι στην πληροφορική.

 

 

 

SFRAGIDA

 


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γλάδστωνος 10, 10677 Αθήνα, Τηλ.: 210 3804 404 - 6932455999

email: pasypl@pasypl.gr              http:// www.pasypl.gr

 

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Γενική Συνέλευση 8.30πμ

Αχαρνών 2 – Αθήνα (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης)

 

images 1

 

Συμμετέχουμε όλοι

Για να επαναφέρουμε όσα μας στέρησαν

και να προάγουμε τον κλάδο μας.

 

Η ψήφος σου στις εκλογές του Συλλόγου

ισχυροποιεί το δικό σου αγώνα.

(Για τη παρουσία θα χορηγηθεί βεβαίωση για την υπηρεσία)

 

Παράκληση για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων Πληροφορικής

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                          ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

          Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

       Τηλ./fax: 2103804404 - 6932455999

 e-mail:pasypl@pasypl.gr  http:/www.pasypl.gr                                                          Αθήνα: 17/10/2016

                                                                                                                                    Αριθ. Πρ.: 1710/16

 

 

Προς: Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ,

            Περιφέρειες,  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

            Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας, Λοιπές

            Υπηρεσίες Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές

Δ/νσεις:   -  Διοικητικού / Προσωπικού

                 -  Πληροφορικής

 

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τακτικών Εκλογών

              για  νέο Δ.Σ.,  Ε.Ε. και Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΛ, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 1264/82 και το Καταστατικό του, τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και καθολικών Εκλογών που θα γίνουν την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ., Αχαρνών 2 Αθήνα (1ος όροφος, κτήριο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης).

Επειδή η παρουσία των μελών του ΠΑΣΥΠΛ είναι, σύμφωνα με το ν. 1264/82 και το Καταστατικό του Συλλόγου, υποχρεωτική και απαραίτητη παρακαλούμε:

 

 1. Να διαθέσετε άδεια απουσίας στο προσωπικό των υπηρεσιών σας, προκειμένου να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ασκήσει το Εκλογικό του δικαίωμα.

 

8.    Να λάβουν απαραίτητα γνώση ισότιμα, όλοι οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε θέσεις ή μη, πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ των υπηρεσιών σας καθώς και αυτών που τυχόν εποπτεύεται.

 

 1. Να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει το προσωπικό σας να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού Εκλογές καθόσον η παρουσία επισημαίνεται είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα μέλη.

 

Για την δικαιολόγηση της ως άνω αδείας ο Σύλλογος θα χορηγήσει, μετά την λήξη της Γ. Σ. και κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, ονομαστική Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία ο υπάλληλος θα προσκομίσει στην υπηρεσία του.

 

Η λήψη της Βεβαίωσης θα γίνεται από κάθε μέλος αποκλειστικά αυτοπροσώπως.

 

Οι Υπηρεσίες Διοικητικού παρακαλούνται να συνδράμουν στα ως άνω και προς τούτο ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία σας με τον ΠΑΣΥΠΛ.

 
                                                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                         ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

           Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

     Τηλ./ fax: 2103804404 – 6932455999                                                              Αθήνα  17/10/2016

e-mail:pasypl@pasypl.gr  http://www.pasypl.gr                                                 Αριθ. Πρωτ.: 1710/16

 

 

Προς: Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περ/ρειες, ΟΤΑ

           Εργαζόμενους στην Πληροφορική

Κοιν.: Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού

 
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

& Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός-Οικονομικός)

 

Εξελίξεις για: Επαναφορά Μισθολογικών απολαβών, Ανθυγιεινά, Πρόβλεψη ποσού Ειδικών Γυαλιών, Κλαδικό Μισθολόγιο Πληροφορικών.

Ποσοστό 2,5 από έργα και υπηρεσίες πληροφορικής. Ειδική (Μηχ/κή) άδεια διμήνου. Ωράριο εργασίας Πληροφορικών. Επιμελητήριο Πληροφορικής, Επιμόρφωση/πιστοποίηση/ενίσχυση τυπικών προσόντων.

 

- Εκλογή νέου Δ.Σ., Ε.Ε. και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

 

            Η Γενική Συνέλευση και η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνουν την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 στις 08:30, Αχαρνών 2 Αθήνα (κτήριο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

Η Εφορευτική Επιτροπή θα διενεργήσει εκλογές για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ στην Ομοσπονδία. Οι Εκλογές θα γίνουν την ίδια ημέρα και ώρες 11.00 έως 14.00. Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητα Βιβλιάριο Ασθενείας & Ταυτότητα. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 1/11/16 στο Σύλλογο.

 

Τονίζεται ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Γ. Σ. είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για τη διαπίστωση απαρτίας, το διάλογο για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας μας. Για το σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, από όλες τις Υπηρεσίες, άδεια απουσίας, ενώ σε περίπτωση παρακώλυσης υπαλλήλων εκ μέρους κάποιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται ο Σύλλογος  ώστε να ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπ. Εσωτερικών.

Η οικονομική τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και στη Γ.Σ.

Επίσης για την προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου μας κανένα μέλος δεν πρέπει να ψηφίσει για άλλη Ομοσπονδία καθόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσής της, προκειμένου να αντιμετωπίσει  αποτελεσματικά τη διαχρονική απαξίωση και υποβάθμιση του κλάδου μας.

 

                                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

              ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                               ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 


 

Logo                                                 Ημερομηνία: 10/10/2016

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συζητήθηκε, σήμερα, Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο τρίτο μνημόνιο και συγκεκριμένα κατά των αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδοτήσεως. Με τη συγκεκριμένη αίτηση ακύρωσης, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υποστηρίζει ότι με τον νόμο 4336/2015 θίχτηκαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, πράγμα καινοφανές ακόμα και υπό το καθεστώς των μνημονιακών δεσμεύσεων. Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, παραβιάζεται το άρθρο 22 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι κάθε παρέμβαση στο ασφαλιστικό πρέπει να είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης μελέτης, που να δικαιολογεί πλήρως την επιλεγείσα ρύθμιση.

Επιπροσθέτως, όπως είχε τονίσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (συνεδρίαση 12/8/2015) η προσβολή θεμελιωμένων δικαιωμάτων έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, καθώς και το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που προστατεύει το δικαίωμα της περιουσίας. Παραβιάζεται, επίσης, η αρχή της ισότητας αλλά και η κοινοτική οδηγία 2000/78/ΕΚ, πρωτίστως υπό την έννοια ότι ασφαλισμένοι με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, πλην της ηλικίας που είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 4336/2015, αντιμετωπίζονται κατά τρόπο διαφορετικό.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. βρίσκεται πάντοτε μπροστά στους κοινωνικούς αγώνες και χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που εκπροσωπεί, μεταξύ άλλων και την προσφυγή στην δικαιοσύνη, η οποία οφείλει στις κρίσιμες εποχές, που διανύουμε να σταθεί στο πλευρό των καταδυναστευόμενων πολιτών και να αποτελέσει ανάχωμα στις εφαρμοζόμενες από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις αντιλαϊκές πολιτικές.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

 

 

http://app.clicknsend.gr/UserFiles/228/ste.jpg

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Δ/νση: Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα                                                    

Τηλ.:210.3804404  e-mail:pasypl@pasypl.gr                                        Αθήνα 30/11/2015

                 http://www.pasypl.gr                                                         Αριθ. Πρωτ: 3011/15

 

 

 

Προς: -  Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ν.Α., ΟΤΑ

                    Εργαζόμενους στην Πληροφορική

          -  Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

συγκαλούμε Γ.Σ. και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

4.  Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

5.  Εξελίξεις στα ζητήματα της αξιολόγησης, προσλήψεων, απολύσεων, μισθολογίου, ασφαλιστικού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

6.  Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών θα γίνουν στις

                 17 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. (το αργότερο),

 στο ΕΡΓΑΤΙΚΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ), οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 48 (2Ος ορ).

 

Οι υποψηφιότητες για τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών υποβάλλονται την ίδια ημέρα στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική και απαραίτητη ώστε να γίνει γόνιμος διάλογος για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και να εκλέξουμε τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, από όλες τις Υπηρεσίες, άδεια απουσίας, ενώ σε περίπτωση παρακώλυσης υπαλλήλων εκ μέρους κάποιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται ο Σύλλογος  ώστε να ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπ. Εσωτερικών.

Η όποια οικονομική τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και κατά την Γ.Σ..

Επίσης βάσει της νομοθεσίας για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις κανένα μέλος δεν πρέπει να ψηφίσει για άλλη Ομοσπονδία καθόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης του κλάδου μας προκειμένου να διεκδικήσει αποτελεσματικά το πλαίσιο αιτημάτων μας.

 

 

                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                   ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     

 

 

 


 

 

 


   

 

          
 
         ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

          Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

       Τηλ./fax: 2103804404 - 6932455999

 e-mail:pasypl@pasypl.gr  http:/www.pasypl.gr                               Αθήνα: 30/11/2015

                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 3011/15

 

Προς:  Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ,

            Περιφέρειες,  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

            Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας, Λοιπές

            Υπηρεσίες Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές

Δ/νσεις: -  Διοικητικού / Προσωπικού

               -  Πληροφορικής

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Εκλογής  Αντιπροσώπων Υπηρεσιών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΛ, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 1264/82 και το Καταστατικό του, τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών που θα γίνουν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 8.30 π.μ., στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ), οδός          Γ’ Σεπτεμβρίου 48 (2Ος ορ).

 

Επειδή η παρουσία των μελών του ΠΑΣΥΠΛ είναι, σύμφωνα με το ν. 1264/82 και το Καταστατικό του Συλλόγου, υποχρεωτική και απαραίτητη παρακαλούμε:

 1. Να διαθέσετε άδεια απουσίας στο προσωπικό των υπηρεσιών σας, προκειμένου να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ασκήσει το Εκλογικό του δικαίωμα.
 2. Να λάβουν απαραίτητα γνώση ισότιμα, όλοι οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε θέσεις ή μη, πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ των υπηρεσιών σας καθώς και αυτών που τυχόν εποπτεύεται.
 3. Να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει το προσωπικό σας να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού Εκλογές καθόσον η παρουσία επισημαίνεται είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα μέλη.

 

Για την δικαιολόγηση της ως άνω αδείας ο Σύλλογος θα χορηγήσει, μετά την λήξη της Γ. Σ. και κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, ονομαστική Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία ο υπάλληλος θα πρέπει προσκομίσει την επομένη ημέρα στην υπηρεσία του. Η λήψη της Βεβαίωσης θα γίνεται από κάθε μέλος αποκλειστικά αυτοπροσώπως.

 

Οι Υπηρεσίες Διοικητικού παρακαλούνται να συνδράμουν στα ως άνω και προς τούτο ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία σας με τον ΠΑΣΥΠΛ.

                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


             

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                               ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

______________________

 

Αθήνα, 17/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 1711/15

 

Προς: κ.  Χριστόφορο Βερναρδάκη

Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Είναι από όλους αποδεκτό ότι η πληροφορική αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη, την διαφάνεια, το κτύπημα της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής περιορισμό της σπατάλης δημόσιων πόρων και γενικά της όποιας προσπάθειας κάνει η χώρα μας για την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους.

Η πληροφορική όμως είναι απλά το εργαλείο και το εργαλείο από μόνο του δεν δίνει λύσεις. Χρειάζεται σαφώς και η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, και εν προκειμένω των ειδικευμένων υπαλλήλων της πληροφορικής που εργάζονται στο δημόσιο, για να αποκομίσει η χώρα μας τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της.

 

Στα πλαίσια λοιπόν των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στη χώρα, εμείς οι εργαζόμενοι στην πληροφορική στο δημόσιο τομέα, διεκδικούμε την αναβάθμισή μας σε επιστημονικό διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο και την δυνατότητα να συμβάλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Ζητάμε από την πολιτεία να αξιοποιήσει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της πληροφορικής του δημοσίου και παράλληλα να το ενισχύσει με νέες προσλήψεις διότι λόγω των συνεχών αποχωρήσεων υπάρχει μεγάλη αποστελέχωση των υπηρεσιών πληροφορικής, ώστε ο δημόσιος τομέας να μην εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες για την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να αποκτήσει οντότητα προς όφελος του Έλληνα πολίτη αλλά και της δημόσιας διοίκησης.

 

Με δεδομένο ότι οι άνθρωποι της πληροφορικής κατέχουν ειδικές γνώσεις και προσφέρουν έργο με μεγάλη προστιθέμενη αξία σε 24ωρη βάση - καθόσον ως γνωστό  τα συστήματα  πληροφορικής λειτουργούν παγκοσμίως 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα 52 εβδομάδες το χρόνο -  ζητάμε από την πολιτεία ανάλογη αντιμετώπιση και στις αμοιβές μας και στο θεσμικό πλαίσιο εργασίας.

 

Παρά το γεγονός όμως ότι στις μέχρι τώρα συναντήσεις μας με τους προκατόχους σας υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης και γενικά αξιοποίησης των πληροφορικών του Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο data center η στρατηγική απόφαση είναι η ενοποίηση των μηχανογραφικών κέντρων του δημοσίου (gcloud), παρά επίσης το γεγονός ότι ο νόμος για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιτάσσει την ενοποίηση των μονάδων πληροφορικής ανά Υπουργείο, είδαμε με μεγάλη μας λύπη κανένα από όλα αυτά να μην υλοποιείται. Αντί για μεγάλες μονάδες πληροφορικής με την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων είδαμε την πληροφορική και τους πληροφορικούς του δημοσίου να εξαφανίζονται μέσα σε Γενικές διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, να απαξιώνεται ο ρόλος τους, να μετακινούνται σε διευθύνσεις εκτός πληροφορικής με το πρόσχημα ότι ανήκουν  σε Γενικές διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης.

Η πιο μεγάλη απόδειξη είναι η διάσπαση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων σε δυο μονάδες όπου η μία σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας έχει αρμοδιότητες για τα έσοδα του δημοσίου και η άλλη, με αρμοδιότητα για την κατάρτιση, εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις εν γένει δαπάνες του δημοσίου, σε επίπεδο Γενικής διεύθυνσης υπό τον έλεγχο Γενικής Γραμματείας Διοικητικής Υποστήριξης. Αποτέλεσμα να έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία άλλος φορέας να είναι υπεύθυνος για τα έσοδα και άλλος για τις δαπάνες. Σε ποιο κράτος ή ακόμη και σε ποια εταιρεία έχει ξαναγίνει αυτό; Αυτές δεν μπορεί να αποτελούν μεταρρυθμίσεις που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον.

Επίσης, είδαμε να απαξιώνονται  τα εξειδικευμένα στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στελέχη της, την ίδια ώρα που όλοι μιλούν για την πληροφορική και τις προοπτικές που δίνει για ανάπτυξη (ελπίζουμε να συμφωνείται ότι Ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίς πληροφορικούς δεν μπορεί να υπάρξει). Παράλληλα στο όνομα οικονομικών μνημονιακών υποχρεώσεων προκάτοχός σας προχώρησε στην κατάργηση μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων παρά την τεκμηριωμένη αντίθετη άποψη που είχαν στην συζήτηση που έγινε στην διαρκή επιτροπή δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης της Βουλής η Ομοσπονδία μας και οι βουλευτές της τότε αντιπολίτευσης κα. Ζ. Κωνσταντοπούλου και κ. Α. Μητρόπουλος.

Κάτω από αυτό το πρίσμα ζητάμε:

·         Άμεσα δημιουργία αμιγών Γενικών διευθύνσεων πληροφορικής ανά Υπουργείο όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος και όχι υποβάθμιση που οδηγεί στην απαξίωση των στελεχών πληροφορικής και κάνει τον δημόσιο τομέα να εξαρτάται αποκλειστικά από τις εταιρείες πληροφορικής που υλοποιούν έργα ερήμην των στελεχών του δημοσίου. Μελλοντικά δε προτείνουμε την ενοποίηση όλων των μονάδων πληροφορικής του δημοσίου σε μία γενική γραμματεία. Οι λεπτομέρειες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτενούς συζήτησης μεταξύ της ομοσπονδίας μας και των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου.

·         Την επαναφορά όλων των  διατάξεων που είχαν θεσπισθεί νομοθετικά μετά από αποφάσεις αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των εργαζομένων σε κέντρα πληροφορικής του δημοσίου και που καταργήθηκαν αυθαίρετα και χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη τα προβλήματα υγείας τους.

Ειδικότερα ζητάμε την άμεση έκδοση εγκυκλίου που θα διευκρινίζει ότι η ημέρα αδείας που καταργήθηκε με το νόμο Ν. 4210/2013  και αφορά την άδεια που εχορηγείτο με το νόμο Ν. 3528/2007 που στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρεται ότι εχορηγείτο για την εξοικείωση των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες, ουδεμία σχέση έχει με την άδεια που χορηγείται με το νόμο Ν. 1876/1990 και που είναι μέρος των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα κέντρα πληροφορικής και η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

·      Την ρύθμιση που χρειάζεται για την συνέχιση χορήγησης των ειδικών γυαλιών που ενώ δεν έχει καταργηθεί με κάποια διάταξη η χορήγησή τους, δεν υπάρχει στους καταλόγους του ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης.

·         Την μετά από χρόνια επιτέλους υπογραφή της Κ.Υ.Α για τις αμοιβές των συναδέλφων που συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες που συγκροτούνται για την υλοποίηση των έργων πληροφορικής στο δημόσιο. Είναι τουλάχιστον ντροπή να μην έχουν καταβληθεί οι αμοιβές στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης για την δράση ICT GROWTH Μετά από παρέλευση 20 και πλέον  μηνών.

Για όλα αυτά ζητάμε συνάντηση μαζί σας ώστε να συζητήσουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση η πρόσθετη πληροφορία χρειάζεται ώστε με την σωστή αξιοποίηση των εργαζομένων στην πληροφορική και την σωστή οικονομική και διοικητική αντιμετώπιση τους να αποτελέσουν ουσιαστικά το εργαλείο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα στο δημόσιο τομέα για την εξυγίανση του και την δημιουργία ενός δημόσιου τομέα στην υπηρεσία του πολίτη στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 

 

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα το σχετικό με τα αιτήματά μας υπόμνημα προκειμένου να ενημερωθεί ο Υπουργός και παρακαλούμε για μια συνάντηση μαζί του ώστε να του εκθέσουμε τις απόψεις μας.

    Σχετικά με την διευκρίνηση που αφορά την ειδική άδεια των εργαζομένων στην πληροφορική, που σας εκθέσαμε και επιθυμούμε να προωθήσετε, θα μπορούσε να είναι ως εξής:

Θέμα: Διευκρινήσεις για την ειδική άδεια των εργαζομένων στα κέντρα πληροφορικής (μηχ/κά κέντρα)

 "Αναφορικά με την ειδική άδεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά κέντρα του δημοσίου και των ΟΤΑ που χορηγείται με το νόμο Ν. 1876/1990 και που είναι μέρος των μέτρων προστασίας της υγείας των, διευκρινίζεται ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και να χορηγείτε στους δικαιούχους με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος".


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γλάδστωνος 10, 10677 Αθήνα Τηλ./Φαξ.: 210 3804404

email: pasypl@pasypl.gr   &  http:// www.pasypl.gr

 

Αθήνα, 9/7/2015

Αρ. Πρωτ.: 907/15

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Αρ. 907/15

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης Κατάρτισης και Απασχόλησης στον Τουριστικό κλάδο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31-7-2015

 

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους 18 έως 29 ετών εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ (κάρτα ανεργίας) οι οποίοι θα καταρτιστούν και απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και άλλες συναφείς.

Ο Τουρισμός έχει αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης και επομένως αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, για όσους ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα, να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν κλάδο με ιδιαίτερα δυναμική προοπτική.

 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στους άνεργους, οι οποίες περιλαμβάνουν:

·    Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης  και απόκτησης δεξιοτήτων

·    Πρακτική άσκηση των ανέργων για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό

·    Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ανέργων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

·    Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

 

Οι επιλεχθέντες άνεργοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 2500 ευρώ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας είναι: Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, μετά-δευτεροβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται άμεσα στα τηλέφωνα του

 ΠΑΣΥΠΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 210 3804404 - 6932455999

Οι άνεργοι υποβάλλουν στο e-mail: pasypl@pasypl.gr  αίτηση που υπάρχει στη δ/νση: http://www.pasypl.gr/pages/camb_ex.htm

 

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν στους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών σας και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων (σχετ. Ν. 1264/82, Ν. 3528/07 και ισχύουσα Συλλογική Συμφωνία 20/12/04 μεταξύ ΠΟΣΥΠΛ - ΥΠΕΣΔΔΑ άρθρα 1 έως 8 και 13, Ν. 2738/99).

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την άμεση διαβίβαση της παρούσης.

 

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Κρητικός Κώστας                            Σκολαρίκος Χρήστος

    

 

 


 

 

ΤΠΕ news 20/01/2015

Γενικολογίες για τις ΤΠΕ στα προεκλογικά προγράμματα

 

kalpes Οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους για το χρέος της χώρας φαίνεται να μονοπωλούν τα προεκλογικά προγράμματα και τις θέσεις των δύο μεγάλων κομμάτων που δίνουν ελάχιστα και γενικόλογα στοιχεία για το τι θα πράξουν ως κυβέρνηση στους διάφορους κλάδους όπως, μεταξύ άλλων, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δεν εισέρχονται συγκεκριμένα σε κλάδους και ενώ για το κόμμα που κυβερνά μέχρι σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι λίγο πολύ είναι γνωστές οι θέσεις του και κυρίως οι ελλείψεις του από τα πεπραγμένα του, για τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση οι σχετικές αναφορές προέρχονται ουσιαστικά μόνον από στελέχη της όπως είναι ο Καθηγητής Γιώργος Σταθάκης, Υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα υποψήφιος βουλευτής Χανίων.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σταθάκης σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος) και στον δημοσιογράφο Γιώργο Στουραϊτη για το ΣΥΡΙΖΑ «η ανάπτυξη των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών παράλληλα με τις υποδομές μεταφορών είναι απολύτως απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας όλων των κλάδων της οικονομίας. Συνεπώς, θα υπάρξει μέριμνα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προς αυτήν την κατεύθυνση με κατάλληλη χρήση και των κονδυλίων ΕΣΠΑ και των κονδυλίων του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)».

Στην ίδια συνέντευξη το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ως πρόβλημα για τον κλάδο της πληροφορικής ότι δεν περιλαμβάνεται στο νέο ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) τομεακό πρόγραμμα. Όπως αναφέρει «θεωρείται ότι η τόνωση του κλάδου θα γίνει έμμεσα από τα έργα ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που θα προκύψουν στην πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών και περιφερειακών προγραμμάτων. Εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε, ότι θα δώσουμε μεγάλο βάρος στην πληροφορική – ηλεκτρονική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και ότι θα προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε δικτυακές υποδομές».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών της ΝΔ επίσης στο ΣΕΠΕ και στον ίδιο δημοσιογράφο υποσχέθηκε καλύτερο συντονισμό στα έργα πληροφορικής: «Με πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ), μετά από πρωτοβουλία που αναλάβαμε, δημιουργήθηκε μια ενιαία δομή διοίκησης και συντονισμού των έργων ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το συντονιστικό όργανο που σωστά αναφέρετε, ότι έλειπε υπάρχει πλέον και είναι η Επιτροπή Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αναφέρεται απευθείας στο ΚΣΜ. Η Επιτροπή Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημιουργήσαμε, θα λειτουργεί ως μηχανισμός συντονισμένης εισήγησης και λήψης αποφάσεων».

 

Θέση της σημερινής κυβέρνησης προφανώς μπορεί να συνυπολογιστεί και το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο που έχει εκπονήσει η γενική γραμματεία Επικοινωνιών αν και σε παρόμοια θέματα έχουμε παρατηρήσει αλλαγές στους σχεδιασμούς ακόμη και όταν στην ηγεσία ενός υπουργείου εναλλάσσονται μέλη ιδίου κόμματος.

Από την πλευρά των στελεχών της αγοράς η έλλειψη σαφήνειας στα προεκλογικά προγράμματα όσο αφορά τον κλάδο των ΤΠΕ αντιμετωπίζεται μάλλον με στωικότητα καθώς κατανοείται ότι αυτή τη στιγμή αυτό που καίει τη χώρα είναι τα μακροοικονομικά της μεγέθη. Ως επιθυμία τονίζεται η ανάγκη για συνέχεια στις πράξεις της δημόσιας διοίκησης καθώς και η αποφυγή αρνητικών «εκπλήξεων» όσο αφορά τη φορολογία που εφαρμόζεται στον κλάδο.

Επισημαίνεται τέλος ότι η σημερινή διακυβέρνηση έχει να παρουσιάσει αρκετά αρνητικά αποτελέσματα.

 

Πως βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ τους τομείς Πληροφορικής, Καινοτομίας και Έρευνας.

 

Η βουλευτής κα Ευγενία Ουζουνίδου στο 16ο GREEK ICT FORUM

 

http://www.ictplus.gr/files/KYRBENHSH_2012/EVGENIA_OUZOUNIDOY_SYRIZA.jpg

 

Στο 16ο GREEK ICΤ FORUΜ  έγινε χαιρετισμός της κας Ευγενίας ΟυζουνίδουΒουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχου Υποδομών. Στα κύρια σημεία του χαιρετισμού της αναφέρθηκε στις πολιτικές αρχές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στον τομέα της Καινοτομίας, της Πληροφορικής και της Έρευνας ως παράγοντα Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Ο χαιρετισμός της κας Ευγενίας Ουζουνίδου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχη Υποδομών, είναι εξής:

 

Κυρίες και κύριοι,

Τον Οκτώβριο του 2010 στο 12ο Greek ICT Forum:  ο θεματικός άξονας με τίτλο "Το ΕΣΠΑ ξεκίνησε! Η Ανάπτυξη έρχεται", θα πρέπει να επαναξιολογηθεί ως επιστημονικός βολονταρισμός, αφού αγνόησε το εθνικό και κοινωνικό πλαίσιο μιας νέας κατάστασης για την χώρα που την είχαν ήδη εντάξει στο πιο αντιαναπτυξιακό, εθνικά και κοινωνικά, καταστροφικό πλαίσιο των μνημονίων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί ότι η επιστημονική και τεχνική κοινότητα δεν είναι και ούτε θα πρέπει να είναι ουδέτερη στις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες. 

Θα πρέπει επίσης εισαγωγικά να σημειωθεί ότι ο νέος προγραμματισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία, το νέο-ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, έχει εξαιρετικά  πολλές δυσκολίες γιατί ενώ απλουστεύεται κανονιστικά, η σύνδεσή του με την στρατηγική "Ευρώπη 2020" και με τις προϋποθέσεις (εφαρμοστικές και δημοσιονομικές), για την χρηματοδότηση των δράσεων,  καθιστά εξ αρχής το σχέδιο αναντίστοιχο με την πραγματική οικονομία και την κοινωνία για την Ελλάδα.

Αν απέτυχε το ΕΣΠΑ, γιατί αντιστοιχήθηκε πολιτικά με την Ατζέντα της Λισαβόνας που είχε σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα στην Ελλάδα λόγω της κατηγοριοποίησης των περιφερειών, μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συμβεί τώρα  με το νέο ΕΣΠΑ και με την σύνδεση των στόχων της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και τις μνημονιακές πολιτικές για την κατάργηση του Δημοσίου τομέα από τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την Ανάπτυξη.

 

Το κείμενο της Ε.Ε  για την νέα χρηματοδοτική περίοδο,  στηρίζεται, όπως όλη η στρατηγική της Ε.Ε για την σύγκλιση και τον περιφερειακό σχεδιασμό, στο θεωρητικό πλαίσιο και την ισχυρή υπόθεση σύγκλισης ότι, η εξασφάλιση από το κράτος των συνθηκών ελεύθερης αγοράς και την εμπέδωση της τεχνολογίας (άρση εμποδίων στη διάχυση και την υιοθέτηση της τεχνολογίας) θα οδηγήσει στην δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στην μείωση των ενδοπεριφερειακών αποκλίσεων και στην μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της κοινοτικής χρηματοδότησης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τις εσωτερικές συνθήκες, το εισοδηματικό επίπεδο, τους ενδογενείς παράγοντες απορρόφησης και την χρήση των νέων τεχνολογιών.

Αυτή η υπόθεση είναι λάθος.

Και είναι λάθος, όπως δείχνουν ακόμα και τα στοιχεία του προγράμματος "Ψηφιακή σύγκλιση" του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Με προϋπολογισμό 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, η απορρόφηση σήμερα είναι μόλις 538 εκατομμύρια, ένα χρόνο πριν την λήξη του προγράμματος και σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την απορρόφησή του αφού, και κατακερματισμός έργων υπήρξε και προσαρμογή του προγράμματος στις εταιρικές προδιαγραφές. Όμως, παρ' 'όλα αυτά, η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας και ενάντια στην απαξίωσή της από τις κυβερνητικές πολιτικές και τον εκπατρισμό χιλιάδων νέων Ελλήνων επιστημόνων,  έχει να επιδείξει μια σημαντική επίδοση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  (ΤΠΕ).  Αυτό δείχνουν τα στοιχεία από την χρηματοδότηση και την συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε για την περίοδο 2007-2012.

 

Οι δυο στρατηγικές περιοχές με την μεγαλύτερη χρηματοδότηση από συμμετοχή σε προγράμματα για την Ελλάδα είναι οι θεματικές:

α) τα "Μελλοντικά δίκτυα και διαδίκτυο" (με το 14% του συνόλου της χρηματοδότησης για την χώρα ενώ ο Ευρωπαϊκός μ.ο. είναι 13% για την ίδια θεματική) και

β) το Software, υπηρεσίες και διασυνδεόμενα αντικείμενα" (με το 7% του συνόλου της χρηματοδότησης για την χώρα ενώ ο ευρωπαϊκός μ.ο είναι 5% για την ίδια θεματική).  Αυτή είναι μια σοβαρή βάση για να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση μιας στρατηγικής για τις ΤΠΕ και το νέο ΕΣΠΑ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ο προσδιορισμός της θέσης της χώρας στην τεχνολογία και την καινοτομία θα βοηθήσει να επανασυγκροτήσουμε τα εθνικά χαρακτηριστικά με την αναθεώρηση των πολιτικών για τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία για να αποτελέσει η νέα πολιτική την βάση της χρηματοδοτικής εθνικής πολιτικής (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), του σχεδιασμού της πολιτικής της εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας, των χρηματοδοτικών συνεργιών και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι συνέργειες και η ανταγωνιστική επιλογή επιλεγμένων στόχων στον περιφερειακό σχεδιασμό για το 2014-2020 και η προσέγγιση στην 'έξυπνη εξειδίκευση' δεν θα γίνει με την πρακτική της έξυπνης εξειδίκευσης, το «εκκολαπτήριο» -τη «θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων που έχει δημιουργήσει για την Ελλάδα η ολλανδική πρεσβεία και πρότεινε ο επίτροπος της ΕΕ, κ. Γιοχάνες Χαν.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστηρίξει την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων-τεχνοβλαστούς, δηλ. νομικά πρόσωπα- έντασης γνώσης για την εμπορική και κοινωνική αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας νέων υπηρεσιών και προϊόντων με συμμετοχή των μελών της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα στηρίξει την ενεργοποίηση και τη συνέργειας των πανεπιστημιακών, ερευνητικών, βιομηχανικών και συνεταιριστικών μονάδων και υπηρεσιών για την αξιοποίηση αφενός όλου του δικτύου τεχνογνωσίας και υποδομών και αφετέρου την αμφίδρομη διάχυση της νέας γνώσης κάτω από την γενική πολιτική κοινωνικής αξιοποίησης και χρηματοδότησης των ΤΠΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υιοθετήσει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας  ως ΚΥΡΙΟΥ μέσου "εγκάρσιας τομής" σε όλες τις αναπτυξιακές δράσεις και ειδικά στον περιφερειακό προγραμματισμό για το νέο ΕΣΠΑ. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα δημιούργησε ένα σημαντικό τμήμα της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με ακούραστη προσπάθεια και σε αυτό θα επενδύσουμε με έμφαση στις κοινωνικές προκλήσεις της νέας εποχής των τεχνολογιών.

Κυρίες και κύριοι, Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.

 


 

 

 

 

 

 


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Δ/νση: Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα                                                    

Τηλ.:210.3804404  e-mail:pasypl@pasypl.gr                                        Αθήνα 10/11/2014

                 http://www.pasypl.gr                                                         Αριθ. Πρωτ: 1011/14

 

 

 

Προς: -  Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ν.Α., ΟΤΑ

                    Εργαζόμενους στην Πληροφορική

          -  Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

συγκαλούμε Γ.Σ. και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

7.  Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

8.  Εξελίξεις στα ζητήματα της αξιολόγησης, «επανελέγχου» συμβάσεων, απολύσεων, μισθολογίου, ασφαλιστικού και νέου συνδικαλιστικού νόμου.

9.  Οικονομικές απολαβές από τα έργα πληροφορικής Δημοσίου.

10. Απόκτηση Πιστοποιητικών πληροφορικής & Ξ. Γλωσσών, Ετήσιος Χορός & πολιτιστική-επιμορφωτική εκδρομή Ανδαλουσία-Costa del Sol.

11. Προγράμματα ΕΣΠΑ και αμειβόμενη απασχόληση Ανέργων νέων.

12. Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών θα γίνουν στις

                 4 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. (το αργότερο),

 στο ΕΡΓΑΤΙΚΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ), οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 48 2Ος.

 

Οι υποψηφιότητες για τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών υποβάλλονται την ίδια ημέρα στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική και απαραίτητη ώστε να γίνει γόνιμος διάλογος για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και να εκλέξουμε τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, από όλες τις Υπηρεσίες, άδεια απουσίας, ενώ σε περίπτωση παρακώλυσης υπαλλήλων εκ μέρους κάποιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται ο Σύλλογος  ώστε να ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπ. Εσωτερικών.

Η όποια οικονομική τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και κατά την Γ.Σ..

Επίσης βάσει της νομοθεσίας για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις κανένα μέλος δεν πρέπει να ψηφίσει για άλλη Ομοσπονδία καθόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης του κλάδου μας προκειμένου να διεκδικήσει αποτελεσματικά το πλαίσιο αιτημάτων μας.

 

 

                                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

             ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                            ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 


    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

      Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

  Τηλ./fax: 2103804404 - 6932455999

 e-mail:pasypl@pasypl.gr  http:/www.pasypl.gr                               Αθήνα: 10/11/2014

                                                                                                           Αριθ. Πρ.: 1011/14

 

 

Προς: Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ,

            Περιφέρειες,  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

            Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας, Λοιπές

            Υπηρεσίες Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές

Δ/νσεις:  -  Διοικητικού / Προσωπικού

                -  Πληροφορικής

 

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Εκλογής  Αντιπροσώπων

              Υπηρεσιών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΛ, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 1264/82 και το Καταστατικό του, τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών που θα γίνουν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 8.30 π.μ., στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ), οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 48 (2Ος ορ).

 

Επειδή η παρουσία των μελών του ΠΑΣΥΠΛ είναι, σύμφωνα με το ν. 1264/82 και το Καταστατικό του Συλλόγου, υποχρεωτική και απαραίτητη παρακαλούμε:

 1. Να διαθέσετε άδεια απουσίας στο προσωπικό των υπηρεσιών σας, προκειμένου να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ασκήσει το Εκλογικό του δικαίωμα.
 2. Να λάβουν απαραίτητα γνώση ισότιμα, όλοι οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε θέσεις ή μη, πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ των υπηρεσιών σας καθώς και αυτών που τυχόν εποπτεύεται.
 3. Να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει το προσωπικό σας να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού Εκλογές καθόσον η παρουσία επισημαίνεται είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα μέλη.

 

Για την δικαιολόγηση της ως άνω αδείας ο Σύλλογος θα χορηγήσει, μετά την λήξη της Γ. Σ. και κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, ονομαστική Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία ο υπάλληλος θα πρέπει προσκομίσει την επομένη ημέρα στην υπηρεσία του. Η λήψη της Βεβαίωσης θα γίνεται από κάθε μέλος αποκλειστικά αυτοπροσώπως.

 

Οι Υπηρεσίες Διοικητικού παρακαλούνται να συνδράμουν στα ως άνω και προς τούτο ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία σας με τον ΠΑΣΥΠΛ.

 

 

                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 


             

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                     ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

    

 

 


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γλάδστωνος 10    106 77 Αθήνα

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ - COSTA DEL SOL

 
 

 

 

 

 

 


              7 ΗΜΕΡΕΣ 15-21/4/2015

 

 

Πλαίσιο κειμένου: η Πατρίδα του Φλαμένγκο

 

ΜΑΛΑΓΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ  - ΧΕΡΕΘ – ΚΑΝΤΙΘ –

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ – ΑΛΓΚΕΘΙΡΑΣ - COSTA DEL SOL

 

Μάλαγα

Η Μάλαγα είναι από τις σημαντικότερες παράλιες πόλεις - λιμένες της Ισπανίας και πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού στις νότιες ακτές της χώρας.

Γρανάδα

Η Γρανάδα ή Γκρανάδα ή Γκρανάντα ή Γρενάνδη είναι πόλη και περιοχή στην αυτόνομη περιφέρεια της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία. Η πόλη Γρανάδα είναι μία από τις ωραιότερες και ιστορικότερες πόλεις της Ισπανίας.

Κόρδοβα

Η Κόρδοβα είναι πόλη στα νότια της Ισπανίας. Στα ελληνικά απαντάται και ως Κορδούη ή Κορδύβη στις αρχαίες πηγές. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ και αποτελεί πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας της Ανδαλουσίας.

Σεβίλλη

Η Σεβίλλη είναι η καλλιτεχνική, πολιτιστική, και οικονομική πρωτεύουσα της νότιας Ισπανίας και η πρωτεύουσα της κοινότητας της Ανδαλουσίας

Costa del sol: Η ευρύτερη περιοχή με καταπληκτικά θέρετρα σε απίθανες παραλίες.

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 

ñ

 

 
 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ: ΑΘΗΝΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ με SWISS

ã  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA  4****  SUPERIOR – ΟΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ä  ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  (μπουφέδες)

ä  ΦΑΓΗΤΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

v     ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ κ.τ.λ.

v    ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ με πολυτελές πούλμαν

 2     ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ TOUR OPERATOR

&    ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΧΑΡΤΕΣ

 J    ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΠΑΝΤΟΥ

 

             ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΜΟΥΣΕΙΑ - ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ & ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ=Σύνολο 145€

 

J Κόστος: 595 €   -  Προκαταβολή: 75 €   -  Υπόλοιπο: σε 8 Μηνιαίες Δόσεις

Δόσεις:  30/11  - 30/12 -  30/1/15 – 28/2 – 30/3 – 30/4 – 30/5 – 30/6    65€  κάθε μήνα

 

                ( ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ -  Θέσεις περιορισμένες με προτεραιότητα κράτησης.

      i Πρόεδρος Κ. Κρητικός: 210 3804404, 6932455999  Γ. Γραμ. Χ. Σκολαρίκος: 210 4149475

 

ëΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.  Η συμμετοχή αφορά και μη μέλη του Συλλόγου, εφόσον γίνουν έγκαιρα κρατήσεις. Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΠΛ: www.pasypl.gr

 


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Συνάντηση με τους: Υπουργό Δ.Μ. & Η.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη

και Υφυπουργό κα. Ε. Χριστοφιλοπούλου

 

 

Συνάδελφοι,

 

Μετά από πολύμηνες επίμονες προσπάθειες, πραγματοποιήθηκε τελικά συνάντηση αντιπροσωπίας της Ομοσπονδίας μας με τους ως άνω υπουργούς στο Υπουργείο Δ.Μ. & Η.Δ., με τα εξής θέματα:

 

1.      Οικονομικά: Συμμετοχή (αμειβόμενη) των πληροφορικών στην ανάπτυξη των προς εκτέλεση Έργων Πληροφορικής του Δημοσίου

 

2.      Θεσμικά: Γενικά Μέτρα προστασίας της Υγείας των εργαζομένων στην Πληροφορική (Ειδική άδεια (μηχανογραφική), Ωράριο εργασίας, Προληπτικές εξετάσεις, ειδικά Προστατευτικά γυαλιά)

 

Αρχικά έγινε μνεία στους Υπουργούς ότι στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από την σχεδιαζόμενη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εμείς οι εργαζόμενοι στην πληροφορική στο δημόσιο τομέα, διεκδικούμε την συνολική αναβάθμισή μας σε διοικητικό επιστημονικό και οικονομικό πλαίσιο και την δυνατότητα να συμβάλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας.

 

Ζητάμε από την πολιτεία να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της πληροφορικής του δημοσίου, ώστε ο δημόσιος τομέας να μην εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες για την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να αποκτήσει οντότητα προς όφελος του Έλληνα πολίτη αλλά και της δημόσιας διοίκησης.

 

Στη συνέχεια, σχετικά με τη διαβούλευση για την Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφερθήκαμε ότι οι στόχοι και οι τρόποι προσέγγισης μας βρίσκουν σύμφωνους, πλην όμως η πληροφορική είναι απλά το εργαλείο και το εργαλείο από μόνο του δεν δίνει λύσεις. Χρειάζεται σαφώς και η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα και εν προκειμένω των πληροφορικών που εργάζονται στο δημόσιο, για να αποκομίσει η χώρα μας και οι πολίτες της τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της.

 

Με δεδομένη την ύπαρξη του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που προβλέπει ενιαίες μονάδες πληροφορικής ανά υπουργείο σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης και με την τεχνολογική προσέγγιση από πλευράς hardware που υπάρχει με την δημιουργία μεγάλων data centers του δημοσίου, προτείνουμε την ενοποίηση αυτών των ανά υπουργείο μονάδων πληροφορικής σε δυο ενιαίες δομές, π.χ. γενικές γραμματείες, με κριτήριο το αντικείμενο που υπηρετούν.

 

Τέλος επειδή με διάφορα προσχήματα, αποτιμώντας, αν είναι ποτέ δυνατόν, την φθορά της υγείας των εργαζομένων σε εργατοώρες και σε εκατομμύρια € και χωρίς ποτέ μία γνωμάτευση ιατρικής επιτροπής, έχουν καταργηθεί σχεδόν όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα κέντρα πληροφορικής του δημοσίου, ζητάμε τη συνολική επανεξέταση από εδική επιτροπή ιατρών των συνθηκών εργασίας στα κέντρα πληροφορικής και την λήψη επικαιροποιημένων μέτρων προστασίας της υγείας των.

 

Σε απάντηση των παραπάνω ο Υπουργός μας πρότεινε να του παρουσιάσουμε ποια θεσμικά ή/και οικονομικά κίνητρα/απολαβές λαμβάνουν οι πληροφορικοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να εξετάσει την εφαρμογή τους και στους εργαζόμενους στην πληροφορική του δημοσίου της χώρας μας.

 

Από την πλευρά μας έχουμε ξεκινήσει την ανίχνευση των συνθηκών και απολαβών των συναδέλφων μας στην Ευρώπη και ζητάμε και από εσάς τα φυσικά μέλη να συνδράμετε με τις επαφές σας σε άλλες χώρες, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στο Υπουργείο Δ.Μ.&Η.Δ μια κατά το δυνατόν σαφή και ακριβή κατάσταση της εργασίας των πληροφορικών στην Ευρώπη.

 

Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων μπορεί να μας εξοπλίσει με δυνατότερα ήδη εφαρμοσμένα επιχειρήματα και έτσι να μας επιτρέψει, με περισσότερο εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, την ευκολότερη διεκδίκηση/υλοποίηση των αιτημάτων μας.

 

Ε.Ε. ΠΟΣΥΠΛ


 

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

      Γλάδστωνος 10-10677 Αθήνα

     Τηλ.:210.3804404 

e-mail:pasypl@pasypl.gr

              http://www.pasypl.gr

          Αθήνα:21/3/2014

        Αρ. Πρωτ.: 213/14

 

 

Προς: Δ/νση Παροχών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Υπόψη κ. Γιαννάκου

 

Κοιν.: Δ/νση Πληροφορικής

 

 

Θέμα: Διαδικασία χορήγησης Ειδικών Γυαλιών

 

 

Αιτούμαστε να μας γνωρίσετε τη διαδικασία προμήθειας ειδικών γυαλιών, για τους ειδικευμένους υπαλλήλους πληροφορικής που υπηρετούν σε Κέντρα και Δ/νσεις/Τμήματα  πληροφορικής και εργάζονται με πλήρη απασχόληση μπροστά σε Οθόνη Οπτικής Καταγραφής.

 

Παρακαλούμε όπως η απάντησή σας θεωρηθεί επείγουσα καθόσον τόσο το οικονομικό όσο και το σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας ειδικοτήτων πληροφορικής, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης προκειμένου να προστατευτεί η όρασή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

 

Κρητικός Κώστας                          Σκολαρίκος Χρήστος

 


Ρόμβος: 1982

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Πλαίσιο κειμένου:  Αθήνα, 20/2/2014                                                        Αρ. Πρωτ.: 2002/14

 

 

 

                     

 

Προς:  κ. Κ. Μητσοτάκη  Υπουργό Διοικητικής εταρρύθμισης

κα.  Ε. Χριστοφιλοπούλου  Υφ/ργό Δ/κής Μεταρρύθμισης

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

            Μετά την δημοσίευση του νόμου Ν. 4210/2013 και την  κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας που χορηγείτο σε όσους εργαζόμενους χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολούνται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας με βάση το Ν. 3528/2007, που στην αιτιολογική έκθεση του νόμου διευκρινίζετε ότι η χορήγηση αυτής της άδειας έγινε για την προσέλκυση των εργαζομένων στη χρήση νέων τεχνολογιών,  θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν με τον ίδιο νόμο καταργείται η ειδική άδεια που χορηγείται σε εργαζόμενους σε μηχανογραφικά κέντρα (Φεκ. 471/ Τεύχος Β / 1989) και η οποία αποτελεί ένα εκ των μέτρων που ελήφθησαν για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας των, σύμφωνα με την γνωμάτευση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1505/84.

 

            Ζητάμε δηλαδή να μας πείτε αν η προστασία της υγείας των εργαζομένων στην πληροφορική και η προσπάθεια να πείσετε τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν  τις νέες τεχνολογίες είναι το ίδιο πράγμα και κατά συνέπεια αντιμετωπίζονται και οι δυο περιπτώσεις με τον ίδιο νόμο.

 

            Επειδή δε με διάφορα προσχήματα αποτιμώντας, αν είναι ποτέ δυνατόν, την φθορά της υγείας των εργαζομένων σε εργατοώρες και σε εκατομμύρια € και χωρίς ποτέ μία γνωμάτευση ιατρικής επιτροπής, έχουν καταργηθεί σχεδόν όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων σε μηχανογραφικά κέντρα του δημοσίου, ζητάμε τη συνολική επανεξέταση από εδική επιτροπή ιατρών των συνθηκών εργασίας στα μηχανογραφικά κέντρα και την λήψη επικαιροποιημένων μέτρων προστασίας της υγείας των.

 

            Για την τεκμηρίωση των παραπάνω, σας ζητάμε σύντομη συνάντηση άμεσα προκειμένου να συζητήσουμε το όλο πρόβλημα της προστασίας της υγείας μας.


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γλάδστωνος 10 - 10677 Αθήνα

Τηλ. 210 3804404 / 3338932

 

Αθήνα, 11/10/13

Αρ. Πρωτ.: 1110/13

 

 

 

 Προς κ. Κ. Μητσοτάκη Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

  κα.  Ε. Χριστοφιλοπούλου  Υφ/ργό Δ/κής Μεταρρύθμισης

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

            Είναι από όλους αποδεκτό πλέον ότι η πληροφορική αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη, την διαφάνεια, το κτύπημα της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, τον περιορισμό της σπατάλης δημόσιων πόρων και γενικά της όποιας προσπάθειας κάνει η χώρα μας για την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους όπου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η καθημερινότητα του πολίτη και όχι απλά σχέδια επί χάρτου.

            Σχετικά με τη διαβούλευση για την Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι στόχοι και οι τρόποι προσέγγισης μας βρίσκουν σύμφωνους πλην όμως η πληροφορική είναι απλά το εργαλείο και το εργαλείο από μόνο του δεν δίνει λύσεις. Χρειάζεται σαφώς και η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα και εν προκειμένω των επιστημόνων της πληροφορικής (IT professionals) που εργάζονται στο δημόσιο, για να αποκομίσει η χώρα μας και οι πολίτες της τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της.

 

            Στα πλαίσια λοιπόν των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από την σχεδιαζόμενη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εμείς οι εργαζόμενοι στην πληροφορική στο δημόσιο τομέα, διεκδικούμε την συνολική αναβάθμισή μας σε διοικητικό επιστημονικό και οικονομικό πλαίσιο και την δυνατότητα να συμβάλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Ζητάμε από την πολιτεία να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της πληροφορικής του δημοσίου, ώστε ο δημόσιος τομέας να μην εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες για την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να αποκτήσει οντότητα προς όφελος του Έλληνα πολίτη αλλά και της δημόσιας διοίκησης.

 

            Με δεδομένη την ύπαρξη του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προβλέπει ενιαίες μονάδες πληροφορικής ανά υπουργείο σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης και με την τεχνολογική προσέγγιση από πλευράς hardware που υπάρχει με την δημιουργία μεγάλων data centers του δημοσίου προτείνουμε την ενοποίηση αυτών των ανά υπουργείο μονάδων πληροφορικής σε δυο ενιαίες δομές, π.χ. γενικές γραμματείες, με κριτήριο το αντικείμενο που υπηρετούν.

 

            Επειδή τα ερωτήματα είναι ίσως αρκετά και ακόμη περισσότερες οι διευκρινήσεις που χρειάζονται για την αναλυτική εξειδίκευση της πρότασης μας προτείνουμε και σας ζητάμε μία ολιγόωρη συνάντηση όπου θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες.

 

 
           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

          Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

       Τηλ./fax: 2103804404 - 6932455999

 e-mail:pasypl@pasypl.gr  http:/www.pasypl.gr                               Αθήνα: 9/10/2013

                                                                                                           Αριθ. Πρ.: 910/13

 

 

Προς:   Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ,

            Περιφέρειες,  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

            Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας, Λοιπές

            Υπηρεσίες Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές

 

Δ/νσεις:   -  Διοικητικού / Προσωπικού

                 -  Πληροφορικής

 

ΘΕΜΑ:  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τακτικών Εκλογών για  νέο Δ.Σ.,  Ε.Ε. και Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΛ, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο 1264/82 και το Καταστατικό του, τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και καθολικών Εκλογών που θα γίνουν την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 8.30 π.μ., στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΕΚΑ, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 48 Αθήνα.

 

Επειδή η παρουσία των μελών του ΠΑΣΥΠΛ είναι, σύμφωνα με το ν. 1264/82 και το Καταστατικό του Συλλόγου, υποχρεωτική και απαραίτητη παρακαλούμε:

 

 1. Να διαθέσετε άδεια απουσίας στο προσωπικό των υπηρεσιών σας, προκειμένου να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ασκήσει το Εκλογικό του δικαίωμα.
 2. Να λάβουν απαραίτητα γνώση ισότιμα, όλοι οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε θέσεις ή μη, πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ των υπηρεσιών σας καθώς και αυτών που τυχόν εποπτεύεται.
 3. Να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει το προσωπικό σας να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού Εκλογές καθόσον η παρουσία επισημαίνεται είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα μέλη.

 

Για την δικαιολόγηση της ως άνω αδείας ο Σύλλογος θα χορηγήσει, μετά την λήξη της Γ. Σ. και κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, ονομαστική Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία ο υπάλληλος θα πρέπει προσκομίσει την επομένη ημέρα στην υπηρεσία του.

Η λήψη της Βεβαίωσης θα γίνεται από κάθε μέλος αποκλειστικά αυτοπροσώπως.

 

Οι Υπηρεσίες Διοικητικού παρακαλούνται να συνδράμουν στα ως άνω και προς τούτο ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία σας με τον ΠΑΣΥΠΛ.

 

                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

             

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                      ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 


 
           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

          Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

       Τηλ./fax: 2103804404 - 6932455999

 e-mail:pasypl@pasypl.gr  http:/www.pasypl.gr                               Αθήνα: 9/10/2013

                                                                                                           Αριθ. Πρ.: 910/13

                                                                                                          

 

Προς: Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περ/ρειες, ΟΤΑ

           Εργαζόμενους στην Πληροφορική

Κοιν.: Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού

 
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

& Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός-Οικονομικός)

Εξελίξεις για: Διαθεσιμότητα-Κινητικότητα (προβλέψεις), Δικαστικές εξελίξεις κατά περικοπών, Επαναφορά Μισθολογικών απολαβών, Ανθυγιεινά, Αύξηση ποσού Ειδικών Γυαλιών, Κλαδικό Μισθολόγιο Πληροφορικών, Σύμφωνο συνεργασίας με Παν. Ένωση Καταναλωτών-Δανειοληπτών, Επωφελής μακροπρόθεσμη ρύθμιση Δανείων, Διατακτικές αγορών, Κλαδικός Συνεταιρισμός Πληροφορικής.

Ποσοστό 2,5 από έργα και υπηρεσίες πληροφορικής. Ειδική (Μηχ/κή) άδεια διμήνου. Ωράριο εργασίας Πληροφορικών. Επιμελητήριο Πληροφορικής, Επιμόρφωση/πιστοποίηση/ενίσχυση τυπικών προσόντων.

& Επαγγελματικός προσανατολισμός και μέριμνα για τα παιδιά των μελών. Προγράμματα ΕΣΠΑ και αμειβόμενη απασχόληση Ανέργων νέων μας 18-29.

- Εκλογή νέου Δ.Σ., Ε.Ε. και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

 

            Η Γενική Συνέλευση και η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνουν την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 στις 08:30 στο ΕΚΑ, Γ’ Σεπτεμβρίου 48β Αθήνα.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή θα διενεργήσει εκλογές για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ στην Ομοσπονδία. Οι Εκλογές θα γίνουν την ίδια ημέρα και ώρες 11.00 έως 17.00. Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητα Βιβλιάριο Ασθενείας & Ταυτότητα. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 1/11/13 στο Σύλλογο.

 

Τονίζεται ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Γ. Σ. είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την διαπίστωση απαρτίας, τον  διάλογο για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας μας. Για τον σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, από όλες τις Υπηρεσίες, άδεια απουσίας, ενώ σε περίπτωση παρακώλησης υπαλλήλων εκ μέρους κάποιας υπηρεσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται ο Σύλλογος  ώστε να ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπ. Εσωτερικών.

Η οικονομική τακτοποίηση των μελών πρέπει να γίνει απαραίτητα πριν την Γ.Σ.

Επίσης για την προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου μας κανένα μέλος δεν πρέπει να ψηφίσει για άλλη Ομοσπονδία καθόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσής της, προκειμένου να αντιμετωπίσει  αποτελεσματικά τη διαχρονική απαξίωση και υποβάθμιση του κλάδου μας.

 

                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

             

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                      ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 


Ρόμβος: 1982

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                            

__________________________________

Γλάδστωνος 10 - 10677 Αθήνα                                                                                  Αθήνα, 18/9/2013

Τηλ. 210 3804404 / 3338932

Αρ. Πρωτ.: 1110/13

                     

Προς:  κ. Κ. Μητσοτάκη Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   

Kοιν.    κ.  Εύη Χριστοφιλοπούλου   Υφ/ργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριε Υπουργέ,

            Μετά την ανακοίνωση σας για κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας που χορηγείτε σε όσους εργαζόμενους χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολούνται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας (Φεκ. 3528/ Τεύχος Α / 2007),  θα θέλαμε να διευκρινίσετε ότι αυτό δεν αφορά την άδεια που χορηγείτε σε εργαζόμενους σε μηχανογραφικά κέντρα (Φεκ. 471/ Τεύχος Β / 1989) και η οποία αποτελεί ένα εκ των πρόσθετων μέτρων που ελήφθησαν για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας των, σύμφωνα με την γνωμάτευση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1505/84.

            Στα πλαίσια λοιπόν των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στη χώρα, εμείς οι εργαζόμενοι στην πληροφορική στο δημόσιο τομέα, διεκδικούμε την αναβάθμισή μας σε διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο και την δυνατότητα να συμβάλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας.

             Η οποιαδήποτε όμως μεταρρύθμιση δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της υγείας των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι ήδη έχουμε την κατάργηση του μειωμένου ωραρίου και την χορήγηση ειδικών γυαλιών για τους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. Ρυθμίσεις που ήταν μέρος των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και είχαν ληφθεί μετά από εισήγηση της ανωτέρω αναφερόμενης ειδικής επιτροπής και σύμφωνα με κοινοτικές οδηγίες.

            Για την τεκμηρίωση των παραπάνω, σας ζητάμε σύντομη συνάντηση για να συζητήσουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση η πρόσθετη πληροφορία χρειάζεται ώστε με την σωστή αξιοποίηση των επιστημόνων της πληροφορικής (IT professionals) και την σωστή οικονομική και διοικητική αντιμετώπιση τους να αποτελέσουν ουσιαστικά το εργαλείο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα στο δημόσιο τομέα για την εξυγίανση του και την δημιουργία ενός δημόσιου τομέα στην υπηρεσία του πολίτη στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 

SFRAGIDA


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Πλαίσιο κειμένου: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ

 

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕ-ΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ  30 ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

 

        Στα χέρια της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης βρίσκονται ως γνωστό οι λίστες όλων των υπουργείων με τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα καθώς η αποστολή τους από τους αρμόδιους υπουργούς έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για τις λίστες, που θα συμπληρώσουν το δεύτερο «κύμα» της διαθεσιμότητας, από τις οποίες θα προκύψουν οι 8.211 «διαθέσιμοι» υπάλληλοι, σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί με την ξενόφερτη “και ψυχρή” τρόικα.

«Θα πρέπει με την παρουσία μας να δηλώσουμε την αντίθεσή μας με τις απολύσεις στον δημόσιο τομέα, με τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, να δείξουμε έμπρακτα στην κυβέρνηση ότι αν δεν πάρει τα μέτρα πίσω εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα». Να καταλάβει τόσο η ίδια όσο και η τρόικα ότι δεν μπορούν να παίζουν με την τύχη και την ζωή των εργαζομένων.

        Μετά τις αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης τις οποίες, με ιδιαίτερη ασφαλώς ευκολία, αποδέχτηκε ο υπόλογος υπουργός Εργασίας δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία: